KOMUNIKAT

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BARCZEWIE

z dnia 30 października 2010r.o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Barczewie

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

  1. Miejska Komisja Wyborcza w Barczewie działając na podstawie art. 64m pkt 3 i art.64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Barczewie przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej w Barczewie listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 64n numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym   okręgu wyborczym -  spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2.

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych

w jednym okręgu wyborczym- spośród numerów następujących po

numerach przyznanych w trybie pkt. 1.


  Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Barczewie przyzna w drodze losowania,   które odbędzie się publicznie w dniu 3 listopada 2010 roku o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie  Plac Ratuszowy 1.

 

2.   Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Barczewie w następujący sposób:

I etap losowanie numerów dla list kandydatów komitetów, które zarejestrowały kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym,


1)  dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów.

     Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych.

     Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone  w małych i przezroczystych pojemnikach.

2)      czynności losowania dokonają dwaj członkowie  Miejskiej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji.

      Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu   wyborczego.

      Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane, stanowić one będą dokumentację losowania.

II etap – losowanie numerów dla list kandydatów komitetów, które zarejestrowały kandydatów tylko w jednym okręgu wyborczym 

Czynności losowania będą przeprowadzone na zasadach określonych w pkt. 1-3 I etapu losowania.

3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacje na stronie internetowej www.. barczewo.bip.net.pl.

                                                                                      

 

 

                                                                               Przewodniczący

                                                                              Miejskiej Komisji Wyborczej

Ryszarda Buga