25 lipca 2019 roku o godz. 0800  X/2019 sesję Rady Miejskiej w Barczewie, z następującym porządkiem obrad:

 

1)      Otwarcie obrad sesji;

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad;

3)      Przyjęcie porządku obrad;

4)      Przyjęcie protokołu z obrad IX/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym, położonym w miejscowości Wójtowo;

6)      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadania polegającego na odwodnieniu terenu w ciągu drogi powiatowej Nr 1448N w miejscowości Łęgajny;

7)      Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie;

8)      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji;

9)      Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata
2019-2028;

10)   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok;

11)   Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

12)   Interpelacje i zapytania Radnych;

13)   Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;

14)   Odpowiedzi;

15)   Informacja z realizacji zadań instytucji kultury – raport za I półrocze 2019 roku;

16)   Informacja o pozyskanych funduszach pozabudżetowych w I połowie 2019 r. oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków pozabudżetowych
w II półroczu 2019 r.

17)   Informacja dotycząca aktualnie prowadzonych form promocji gminy Barczewo;

18)   Informacja o prowadzonej kontroli i uzyskanych efektach segregacji odpadów komunalnych;

19)   Sprawy różne i wolne wnioski;

20)   Zamknięcie obrad X/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie. 

 

Wykaz głosowania      

 

Transmisja z obrad sesji X/2019 - https://www.youtube.com/watch?v=IsTcLiUShns