WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, TRANSPORTU I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Lp.

Nazwa

Załacznik

1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek

2

Wniosek o udzielenie zezwolenia na swiadczenie usług opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych

Wniosek

3

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja

4

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia  wycinki  drzew lub krzewów

Wniosek

5

Działalność gospodarcza związana z transportem  

Załączniki

6

Zgłoszenie  wycinki  drzewa lub  krzewu

Wniosek

7

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wniosek

8

  Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw- Formularz B-nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja

9

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw- Formularz A-nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja

10

Zgłoszenie eksploatacji bezodpływowego zbiornika

Wniosek

11 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Deklaracja
12

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek
 13 Wniosek na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla mieszkańców Gminy Barczewo Wniosek