WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Lp.

Nazwa

Załacznik

1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek

2

Wniosek o udzielenie zezwolenia na swiadczenie usług opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych

Wniosek

3

Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Wniosek

4

Wniosek o wydanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia  wycinki  drzew lub krzewów

Wniosek

5

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania

Wniosek

6

Zgłoszenie  wycinki  drzewa lub  krzewu

Wniosek

7

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wniosek

8

 

9

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek

10

Zgłoszenie eksploatacji bezodpływowego zbiornika

Wniosek

11 Wniosek o dofinansowanie na usunięcie folii rolniczych z gospodarstwa Wniosek
12 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości letniskowych Wniosek