1)      Otwarcie obrad sesji;

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad;

3)      Przyjęcie porządku obrad;

4)      Przyjęcie protokołu z obrad X/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)      Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionego „Planu Odnowy miejscowości Lamkowo
na lata 2019-2025“;

6)      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII(180)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
5 lipca 2016 roku w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

7)      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX(241)13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
25 marca 2013 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso;

8)      Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo
na lata 2019-2028;

9)      Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok;

10)   Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

11)   Interpelacje i zapytania Radnych;

12)   Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;

13)   Odpowiedzi;

14)   Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Barczewie za okres od  1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

15)   Sprawy różne i wolne wnioski;

16)   Zamknięcie obrad XI/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.       

 

 

Imienny wykaz głosowania

 

Transmisja z obrad sesji - https://www.youtube.com/watch?v=jlOBM9RW_5c