1)      Otwarcie obrad sesji;

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad;

3)      Przyjęcie porządku obrad;

4)      Przyjęcie protokołu z obrad XIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)      Informacja Burmistrza Barczewa w sprawie zgłoszonych żądań dotyczących odszkodowań (art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wydanych decyzjach związanych z naliczeniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ( art. 37 ust. 6 i 7 ww. ustawy);

6)      Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;

7)      Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników;

8)      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie;

9)      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

10)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/405/14 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
27 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;

11)  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie;

12)  Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Barczewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Barczewie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Barczewie;

13)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

14)  Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach
dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

15)  Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
od właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na której nie zamieszkują mieszkańcy;

16)  Projekt uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
na terenie gminy Barczewo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

17)  Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

18)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Barczewo;

19)  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo;

20)  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Barczewo
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

21)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo“;

22)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo
na lata 2019-2028;

23)   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok;

24) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2019 roku na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

25)   Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

26)   Interpelacje i zapytania Radnych;

27)   Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;

28)   Odpowiedzi;

29)   Informacja o aktualnie prowadzonych pracach związanych z pozyskiwaniem środków     pozabudżetowych

30)   Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. za 2019 rok;

31)   Sprawy różne i wolne wnioski;

32)   Zamknięcie obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.       

 

 

Transmisja sesji :  https://www.youtube.com/watch?v=lsp6XLTrl6A