Lp.

Nazwa rejestru publicznego

Wydział prowadzący

1

Wnioski o dotacje unijne

Główne stanowisko ds. funduszy unijnych

2

Ewidencja akt osobowy

Sekretarz Miasta

3

Oświadczenia majątkowe radnych

Sekretarz Miasta

4

Rejestr instytucji kultury Gminy Barczewo

Sekretarz Miasta

5

Rejestr oświadczeń majątkowych kierowników jednostek

Sekretarz Miasta

6

Rejestr zarządzeń Burmistrza

Sekretarz Miasta

7

Księgi stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

8

Rejestr działalności gospodarczej

Urząd Stanu Cywilnego

9

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Urząd Stanu Cywilnego

10

Ewidencja substancji szkodliwych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11

Rejestr zamówień publicznych

Wydział Budownictwa i Inwestycji

12

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Gminie Barczewo

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

13

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.

Wydział Budownictwa i Inwestycji

14

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycje celu publicznego

Wydział Budownictwa i Inwestycji

15

Wykaz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Barczewo

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

16

Wykaz zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Barczewo

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

17

Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów i wartość niematerialnych i prawnych

Wydział Finansowy

18

Ewidencja w zakresie podatków – udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożeń spłat na raty

Wydział Finansowy

19

Księgowość zobowiązań podatkowych (rolny, leśny, nieruchomości, łączne zobowiązanie pieniężne, transportowy) od osób prawnych i fizycznych

Wydział Finansowy

20

Rejestr  zaświadczeń wydanych przez organ podatkowy

Wydział Finansowy

21

Rejestr podatników podatku leśnego

Wydział Finansowy

22

Rejestr podatników podatku od nieruchomości

Wydział Finansowy

23

Rejestr podatników podatku od środków transportowych

Wydział Finansowy

24

Rejestr podatników podatku rolnego

Wydział Finansowy

25

Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego

Wydział Finansowy

26

Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wydział Finansowy

27

Numeracja porządkowa nieruchomości w Gminie Barczewo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

28

Ewidencja czasu pracy

Wydział Organizacyjny

29

Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania Urzędu

Wydział Organizacyjny

30

Ewidencja zasobów archiwum zakładowego

Inspektor do spraw organizacji pozarządowych i archiwum

31

Rejestr skarg i wniosków

Wydział Organizacyjny

32

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Wydział Organizacyjny

33

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Wydział Organizacyjny

34

Dowody Osobiste

Urząd Stanu Cywilnego

35

Ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego

36

Rejestr przedpoborowych i poborowych

Urząd Stanu Cywilnego

37

Rejestr wyborców

Urząd Stanu Cywilnego

38

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia

39

Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Administrator Bezpieczeństwa Informacji