1)      Otwarcie obrad sesji;

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad;

3)      Przyjęcie porządku obrad;

4)      Przyjęcie protokołu z obrad XIV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo
 na lata 2020-2031;

6)       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barczewo na 2020 rok;

7)       Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo
na lata 2019-2028;

8)       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2019 rok;

9)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2019 roku nie wygasają z upływem   roku budżetowego;

10)  Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  - Zakład Budynków Komunalnych;

11)  Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej
w Barczewie oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;

12)  Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo“;

13)  Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie;

14)  Projekt uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie
na kadencję 2020-2023;

15)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok;

16)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Barczewie na 2020 rok;

17)   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Barczewie na 2020 rok;

18)   Przedstawienie oraz zatwierdzenie planów pracy pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie
 na rok 2020;

19)  Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Barczewie za IV kwartał 2019 roku;

20)  Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Barczewo oraz będących w jej samoistnym posiadaniu;

21)  Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie;

22)  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 na 2020 rok;

23)   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;

24)  Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2010r.;

25)  Projekt uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty
i Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
28 stycznia 2013 r.;

26)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV(321)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
24 października 2017r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Barczewo, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat;

27)  Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barczewo w roku szkolnym 2019/2020;

28)  Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria
oraz dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;

29)  Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

30)   Interpelacje i zapytania Radnych;

31)   Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych;

32)   Odpowiedzi;

33)   Sprawy różne i wolne wnioski;

34)   Zamknięcie obrad XV/2019 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.      

 

Transmisja sesji : https://www.youtube.com/watch?v=LSNlCqZ_7B8

https://www.youtube.com/watch?v=xr7WD_dYK2o