Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Kolorowy pasek

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2020 ROK

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2020 ROK

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Zał?czniki

0050.1.2020

02 stycznia 2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenie

0050.2.2020

02 stycznia 2020

uchylające zarządzenie nr 0050.247.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 12.12.2019r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresoawej z Gminnej Ewidencji Zabytków

 Zarządzenie

0050.3.2020

02 stycznia 2020 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenie

0050.4.2020

02 stycznia 2020 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenie

0050.5.2020

02 stycznia 2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenia

0050.6.2020

02 stycznia 2020

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2020 roku

Zarządzenie

0050.7.2020

08 stycznia 2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenia

 0050.8.2020

08 stycznia 2020

bezpłatnego oddania w użytkowanie na rzecz ZUK Sp. Z o.o.w Barczewie nieruchomości dz. 37/3

 Zarz?dzenie

 0050.9.2020

08 stycznia 2020

zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.10.2020

08 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.11.2020

08 stycznia 2020

powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżneiń sportowcom, trenerom oraz osobomwyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

 Zarz?dzenie

 0050.12.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomościpołożonych w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.13.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.14.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  na terenie gminy Barczewo,obręb ewidencyjny Jedzbark

 Zarz?dzenie

 0050.15.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.16.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

0050.17.2020

13 stycznia 2020

wprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Barczewie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 000 euro"

Zarządzenie
0050.18.2020 14 stycznia 2020 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Barczewo na lata 2020-2022  Zarządzenie
0050.19.2020 17 stycznia 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.20.2020  20 stycznia 2020 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz oddanie do korzystania gruntów gminnych ( dróg wewnętrznych) na cele niezwiązane z ich budową,przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie Miasta i Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.21.2020 20 stycznia 2020 rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo, wyłożonego w dniach 20.11.2019r. do 11.12.2019r. z możliwością składania uwag od dnia 12.12.2019r. do dnia 31.12.2019r.  Zarządzenie
0050.22.2020 20 stycznia 2020 przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.23.2020 21 stycznia 2020 wprowadzenia sygnału alarmowego ALFA i ALFA-CRP w gminie Barczewo Zarządzenie
0050.24.2020 24 stycznia 2020 okre?ślenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniaj?cego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkonych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2020/2021 Zarz?dzenie
0050.25.2020 24 stycznia 2020 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym ipostępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych i oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarz?dzenie
0050.26.2020 06 lutego 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz?dzenie
0050.27.2020 06 lutego 2020 przekazania Zakładowi Usług Komunalnych Sp. Z o.o. składników mienia komunalnego do użytkowania  Zarządzenie
0050.28.2020 06 lutego 2020 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.29.2020 07 lutego 2020 powołania Komisji Konkursowej   Zarządzenie
0050.30.2020 07 lutego 2020 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.31.2020 10 lutego 2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.32.2020 10 lutego 2020 powołania komisji przetargowej Zarządzenie
0050.33.2020 11 lutego 2020 rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łęgajny i częsci obrębu Kaplityny, gmina Barczewo wyłożonego w dniuach 30.12.2019r. do 22.01.2020r. z możliwością składania uwag od dnia 23.01.2020r. do dnia 05.02.2020r. Zarządzenie
0050.34.2020 12 lutego 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.35.2020 14 lutego 2020     przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Barczewo w sprawie nadania nazwy mostowi znajdującemu się w śladzie ulicy Mickiewicza w Barczewie nad rzeką Pisą Zarządzenie 
0050.36.2020 17 lutego 2020 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie Zarządzenie
0050.37.2020 17 lutego 2020 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Barczewie Zarządzenie
0050.38.2020 18 lutego 2020     określenia bazowej stawki czynszu za najem nieruchomości użytkowych Zarządzenie
0050.39.2020 24 lutego 2020   sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 przy ulicy Mostowej w Barczewie  Zarządzenie
0050.40.2020 24 lutego 2020 sprzedaży lokali mieszklanych położonych w budynku nr 5a przy ulicy Klasztornej w Barczewie  Zarządzenie
0050.41.2020 24 lutego 2020 powołania komisji przetargowej  Zarządzenie
0050.42.2020 24 lutego 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.43.2020 28 lutego 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.44.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.45.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.46.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.47.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.48.2020 10 marca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.49.2020 10 marca 2020 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020r.Zarządzenie Zarządzenie
0050.50.2020 11 marca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.51.2020 11 marca 2020 powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr I "Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie" Zarządzenie
0050.52.2020 11 marca 2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu siękorona wirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.53.2020 11 marca 2020 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawoej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.54.2020 11 marca 2020 powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr II "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr II - Budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałęj bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie, wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą"  Zarządzenie
0050.55.2020 11 marca 2020  powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr II "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr III - Przebudowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na obszarze rewiatlizowanym, łączących obiekty kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Zarządzenie
0050.56.2020  11 marca 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.57.2020  11 marca 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.58.2020 12 marca 2020 wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.59.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarz?dzenie
0050.60.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarz?dzenie
0050.61.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz?dzenie
0050.62.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz?dzenie
0050.63.2020 12 marca 2020 zamiany nieruchomo?ci niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo  Zarz?dzenie
0050.64.2020 12 marca 2020 zbycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz?dzenie
0050.65.2020 18 marca 2020 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2019 rok wraz z załącznikami od nr 1 do 9  Link
0050.66.2020 18 marca 2020 przedstawienia sprawozdania rocznegoz wykonania planu finasowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytycji kultury za 2019 roku wraz z załącznikami  Link
0050.67.2020 24 marca 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarządzenie
0050.67a.2020 24 marca 2020 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego  Zarz?dzenie
0050.68.2020 26 marca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Zarządzenie
0050.68a.2020 24 marca 2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2  Zarz?dzenie
0050.69.2020 26 marca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.70.2020 27 marca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.71.2020 30 marca 2020  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie - drogi wewnętrzne wraz z budową odwodnienia i niwelacją przyległego terenu" dot. umowy BI.272.25.2019 z dnia 02.12.2019r. Zarządzenie
0050.72.2020  30 marca 2020  powierzenia Pani Monice Magdalenie Hemmerling stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.73.2020 03 kwietnia 2020 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.74.2020 03 kwietnia 2020 częściowego rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe   Zarządzenie
0050.75.2020 03 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 164028 N Barczewo-Zalesie (działka 134) obręb Rejczuchy Zalesie Gmina Barczewo"  Zarządzenie
0050.76.2020 06 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: " Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i mała architekturą w miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)"  Zarządzenie
0050.77.2020 06 kwietnia 2020 przekazaniu Sołectwu Barczewko składników mienia komualnego do korzystania Zarządzenie
0050.78.2020  07 kwietnia 2020 instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR ( zwaną dalej instrukcją) oraz procedury wewnętrzenej w zakresie przeciwdziałania w niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ( zwanych dalej procedurą)  Zarządzenie
0050.79.2020  07 kwietnia 2020 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotówkowego  Zarządzenie
0050.80.2020  07 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: " Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie ( działki nr: 135/9, 296, 385, 139 obręb 2 m. Barczewo, gmina Barczewo)  Zarządzenie
0050.81.2020  07 kwietnia 2020 oddanie w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.82.2020 10 kwietnia 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.83.2020 14 kwietnia 2020 ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2020r. Zarządzenie
0050.84.2020 17 kwietnia 2020 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2019 rok  Zarządzenie
0050.85.2020 17 kwietnia 2020 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.86.2020 20 kwietnia 2020 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.87.2020 20 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: Wykonanie niwelacji terenu pod budowę - wybiegu dla psów przu ul. Jana Kasprowicza w Barczewie Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewo 2020r. - "Szczęśliwy psiak"  Zarządzenie
0050.88.2020 21 kwietnia 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.89.2020 21 kwietnia 2020 powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr II "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktiwizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr II - Budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałej bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą"  Zarządzenie
0050.90.2020 27 kwietnia 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.91.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny Zarządzenie
0050.92.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny Zarządzenie
0050.93.2020 28 kwietnia 2020 oddania w użytkowanie nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.94.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Radosty Zarządzenie
0050.95.2020 28 kwietnia 2020 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.96.2020 28 kwietnia 2020 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.97.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Radosty Zarządzenie
0050.98.2020 29 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.99.2020 30 kwietnia 2020 powołania Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Zarządzenie
0050.100.2020 04 maja 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.101.2020 04 maja 2020 powołania Komisji do dobioru końcowego zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych światlica wiejska w miejscowości Niedźwiedź" Zarządzenie
0050.102.2020 04 maja 2020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku   stwierdzające nieważność zarządzenia nr 0050.234.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie odwołania Pani Alicji Hanny Sawickiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie.

 Zarządzenie
0050.103.2020 05 maja 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARC-CoV-2  Zarządzenie
0050.104.2020 07 maja 2020 zmiany w planach wydatków budżetu Gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.105.2020   ANULOWANO  
0050.106.2020 14 maja 2020 zespołu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.107.2020 14 maja 2020 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 4 we wsi Klucznik Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.108.2020 15 maja 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Oświetlenie plau integracji z punktem poboru energii elektrycznej" placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jedzbarku - fundusz sołecki" Zarządzenie
0050.109.2020 20 maja 2020 przyjęcia darowizny Zarządzenie
0050.110.2020 21 maja 2020 wprowadzenia zasad pilityki rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej  - dla projektu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt Zdalna Szkoła  Zarządzenie
0050.111.2020 21 maja 2020 wprowadzenia zasad pilityki rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej dla projektu - kotłownia w Niedźwiedziu  Zarządzenie
0050.112.2020 21 maja 2020 nabycia nieruchomości do gminnego zasobu Zarządzenie
0050.113.2020 21 maja 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.114.2020 21 maja 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.115.2020 21 maja 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn."Budowa drogi gminnej nr 1640007 N w miejscowości Kaplityny(kontynuacja zadania). Zarządzenie
0050.116.2020 25 maja 2020 organizacji prcy Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilnego w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  Zarządzenie
0050.117.2020 25 maja 2020 odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Zarządzenie
0050.118.2020 27 maja 2020 przekazania Sołectwu Stare Wóki składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.119.2020 29 maja 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.120.2020 29 maja 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.121.2020 29 maja 2020 ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilengo w Barczewie Zarządzenie
0050.122.2020 02 czerwca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.123.2020 02 czerwca 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wykonanie przyłącza i szafki rozdzielczo-pomiarowej na potrzeby zasilenia urządzeń do pielęgnacji zieleni w miejscowości Bartołty Wielkie" Zarządzenie
0050.124.2020 02 czerwca 2020 powołania Komisji do dobioru zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartołty Wielkie - fundusz sołcki Bartołty Wielkie na 2020 - 6.239,90zł i budżet 12.000zł" Zarządzenie
0050.125.2020 03 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położoenj na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.126.2020 03 czerwca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.127.2020      
0050.128.2020 04 czerwca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.129.2020 05 czerwca 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.130.2020 08 czerwca 2020 wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.131.2020 15 czerwca 2020 utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020r.  Zarządzenie
0050.132.2020 15 czerwca 2020 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca Zarządzenie
0050.133.2020  17 czerwca 2020  wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunlanych na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.134.2020  18 czerwca 2020 ustalenia stawek za dzierżawę gruntów gminnych (drogi wewnętrzne), na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie Miasta i Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.135.2020  22 czerwca 2020 powołania komisji przetargowej  Zarządzenie
0050.136.2020  24 czerwca 2020 powołania Komisji do dobioru końcowego zadania pn.: zakup, dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiedź  Zarządzenie
0050.137.2020  25 czerwca 2020 ochrony lokali obowodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniamiw wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku  Zarządzenie
0050.138.2020  25 czerwca 2020 oddanie w użyczenie nieruchomości położoenj wmiejscowości Lamkowo  Zarządzenie
0050.139.2020  25 czerwca 2020 przyjęcia darowizny  Zarządzenie
0050.140.2020  26 czerwca 2020 ustalenie stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie  Zarządzenie
0050.141.2020  26 czerwca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Zarządzenie
0050.142.2020  26 czerwca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok   Zarządzenie
0050.143.2020  26 czerwca 2020 zmiany zarządzenie nr 050.131.2020 Burmistrz Barczewa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 15 czerwca 2020r. w utworzenie Gminnego Biura Spisowego do  przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2020r.  Zarządzenie
0050.144.2020  29 czerwca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Zarządzenie
0050.145.2020  29 czerwca 2020  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok   Zarządzenie
0050.146.2020  30 czerwca 2020  powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa na 2021 rok  Zarządzenie
0050.147.2020  30 czerwca 2020 określenia sposobu zgłaszania propozycji projektów, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2021  Zarządzenie
0050.148.2020 30 czerwca 2020 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniaszkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2020 Zarządzenie
0050.149.2020 30 czerwca 2020 wykonania  uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Zarządzenie
0050.150.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo Zarządzanie
0050.151.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Miasta Barczewo Zarządzenie
0050.152.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Miasta Barczewo Zarządzanie
0050.153.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Miasta Barczewo Zarządzenie
0050.154.2020 01 lipca 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż 10 szt. lamp solarnych w miejscowościach Kierzliny, Leszno, Tumiany, Nikielkowo, Ruszajny Zarządzenie
0050.155.2020 03 lipca 2020 ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.156.2020 03 lipca 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.157.2020 06 lipca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.158.2020 06 lipca 2020 ochrony lokali obowodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniamiw wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku - II tura głosowania w dniu 12 lipca 2020 roku Zarządzenie
0050.159.2020 07 lipca 2020 zmieniający zarządzenie nr 0050.132.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Zarządzenie
0050.160.2020 09 lipca 2020 oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ramsowo Zarządzenie
0050.161.2020 10 lipca 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.162.2020      
0050.163.2020 23 lipca 2020 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.164.2020  28 lipca 2020 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

 Zarządzenie

Załącznik

0050.165.2020  28 lipca 2020 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku  Zarządzenie
0050.166.2020 28 lipca 2020 ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 Zarządzenie
0050.167.2020 31 lipca 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia Regulaminu jej działania  Zarządzenie
0050.168.2020      
       

 

Załączniki

0050.1.2020 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.2.2020 (249kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.3.2020 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.4.2020 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.5.2020 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.1.2020 (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.6.2020 (7.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.7.2020 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.9.2020 (339kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.10.2020 (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.11.2020 (529.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.12.2020 (247.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.13.2020 (237.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.14.2020 (237.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.15.2020 (245.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.16.2020 (240.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.8.2020 (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.17.2020 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.17.2020 (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.18.2020 (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.17.2020 (447.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.20.2020 (650.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.19.2020 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.24.2020 (81.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.25.2020 (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.21.2020 (319.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.22.2020 (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.23.2020 (34.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.25.2020 (85.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.26.2020 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.27.2020 (281.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.28.2020 (293.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.29.2020 (364.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.30.2020 (303.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.31.2020 (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.32.2020 (295.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.33.2020 (508.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie 0050.35.2020 (320.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.34.2020 (596.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.36.2020 (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.37.2020 (247.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.38.2020 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.44.2020 (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.45.2020 (61.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.46.2020 (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.47.2020 (37.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.43.2020 (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.48.2020 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.49.2020 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.50.2020 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.51.2020 (423.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.52.2020 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.58.2020 (449.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.58.2020 (441.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.53.2020 (63kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.61.2020 (256.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.62.2020 (249.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.63.2020 (320.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.64.2020 (328.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.54.2020 (53.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.55.2020 (55.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.56.2020 (145.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.57.2020 (143.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.59.2020 (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.60.2020 (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.67.2020 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.68.2020 (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.68.2020 (512kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.69.2020 (622.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.67.2020 (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.70.2020 (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.39.2020 (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.40.2020 (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.41.2020 (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.43.2020 (140.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.54.2020 (515.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.55.2020 (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.56.2020 (145.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.57.2020 (143.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.72.2020 (239.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.71.2020 (348.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.72.2020 (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.73.2020 (259kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.77.2020 (282.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.74.2020 (471.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.75.2020 (242.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.76.2020 (261.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.77.2020 (282.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.78.2020 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.79.2020 (264kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.80.2020 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.81.2020 (173kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.83.2020 (779.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.82.2020 (366kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.84.2020 (535.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.85.2020 (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.86.2020 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.87.2020 (342.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.88.2020 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.89.2020 (497.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.90.2020 (357.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.90.2020 (357.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.91.2020 (234.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.92.2020 (233.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.93.2020 (302.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.94.2020 (233.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.95.2020 (299.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.96.2020 (298.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.97.2020 (236kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.98.2020 (229.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.99.2020 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.101.2020 (35.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.102.2020 (260.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.103.2020 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.100.2020 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.104.2020 (622.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.112.2020 (270.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.113.2020 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.114.2020 (66.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.119.2020 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.121.2020 (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.100.2020 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.106.2020 (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.107.2020 (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.108.2020 (34.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.109.2020 (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.116.2020 (73.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.117.2020 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.119.2020 (6.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.115.2020 (29.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.118.2020 (352.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.120.2020 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.122.2020 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.123.2020 (362.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.124.2020 (344.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.125.2020 (250.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.126.2020 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.128.2020 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.129.2020 (373.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.130.2020 (284.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.131.2020 (313.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.132.2020 (78.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.110.2020 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.111.2020 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.136.2020 (340.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.138.2020 (282.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.139.2020 (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.140.2020 (210.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.141.2020 (4.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.142.2020 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.143.2020 (352.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.144.2020 (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.145.2020 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.146.2020 (553kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.147.2020 (664.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.110.2020 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.111.2020 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.150.2020 (234.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.151.2020 (238.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.152.2020 (225.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.153.2020 (226.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.154.2020 (352.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.42.2020 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.133.2020 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.134.2020 (632.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.135.2020 (300.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.137.2020 (920.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.148.2020 (795.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.149.2020 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.155.2020 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.156.2020 (574.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.161.2020 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.157.2020 (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.159.2020 (368.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.163.2020 (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.166.2020 (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.158.2020 (96.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.160.2020 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.164.2020 (21.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.165.2020 (312.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do 0050.164.2020 (384.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
0050.167.2020 (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Białecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Białecka
Data wprowadzenia:2020-01-02 13:26:17
Opublikował:Katarzyna Białecka
Data publikacji:2020-01-02 13:26:42
Ostatnia zmiana:2020-07-31 17:04:02
Ilość wyświetleń:1205

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij