REJESTR ZARZĄDZEŃ 2020 ROK

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Zał?czniki

0050.1.2020

02 stycznia 2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenie

0050.2.2020

02 stycznia 2020

uchylające zarządzenie nr 0050.247.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 12.12.2019r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresoawej z Gminnej Ewidencji Zabytków

 Zarządzenie

0050.3.2020

02 stycznia 2020 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenie

0050.4.2020

02 stycznia 2020 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenie

0050.5.2020

02 stycznia 2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenia

0050.6.2020

02 stycznia 2020

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2020 roku

Zarządzenie

0050.7.2020

08 stycznia 2020

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

 Zarządzenia

 0050.8.2020

08 stycznia 2020

bezpłatnego oddania w użytkowanie na rzecz ZUK Sp. Z o.o.w Barczewie nieruchomości dz. 37/3

 Zarz?dzenie

 0050.9.2020

08 stycznia 2020

zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.10.2020

08 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.11.2020

08 stycznia 2020

powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżneiń sportowcom, trenerom oraz osobomwyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

 Zarz?dzenie

 0050.12.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomościpołożonych w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.13.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.14.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  na terenie gminy Barczewo,obręb ewidencyjny Jedzbark

 Zarz?dzenie

 0050.15.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

 0050.16.2020

09 stycznia 2020

sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo

 Zarz?dzenie

0050.17.2020

13 stycznia 2020

wprowadzenie w Urzędzie Miejskim w Barczewie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 000 euro"

Zarządzenie
0050.18.2020 14 stycznia 2020 przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Barczewo na lata 2020-2022  Zarządzenie
0050.19.2020 17 stycznia 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.20.2020  20 stycznia 2020 ustalenia stawek czynszu za dzierżawę oraz oddanie do korzystania gruntów gminnych ( dróg wewnętrznych) na cele niezwiązane z ich budową,przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie Miasta i Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.21.2020 20 stycznia 2020 rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Wójtowo, gmina Barczewo, wyłożonego w dniach 20.11.2019r. do 11.12.2019r. z możliwością składania uwag od dnia 12.12.2019r. do dnia 31.12.2019r.  Zarządzenie
0050.22.2020 20 stycznia 2020 przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.23.2020 21 stycznia 2020 wprowadzenia sygnału alarmowego ALFA i ALFA-CRP w gminie Barczewo Zarządzenie
0050.24.2020 24 stycznia 2020 okre?ślenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniaj?cego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkonych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2020/2021 Zarz?dzenie
0050.25.2020 24 stycznia 2020 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym ipostępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych i oddziałów sportowych klas IV szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarz?dzenie
0050.26.2020 06 lutego 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarz?dzenie
0050.27.2020 06 lutego 2020 przekazania Zakładowi Usług Komunalnych Sp. Z o.o. składników mienia komunalnego do użytkowania  Zarządzenie
0050.28.2020 06 lutego 2020 oddania w użyczenie nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.29.2020 07 lutego 2020 powołania Komisji Konkursowej   Zarządzenie
0050.30.2020 07 lutego 2020 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.31.2020 10 lutego 2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.32.2020 10 lutego 2020 powołania komisji przetargowej Zarządzenie
0050.33.2020 11 lutego 2020 rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łęgajny i częsci obrębu Kaplityny, gmina Barczewo wyłożonego w dniuach 30.12.2019r. do 22.01.2020r. z możliwością składania uwag od dnia 23.01.2020r. do dnia 05.02.2020r. Zarządzenie
0050.34.2020 12 lutego 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.35.2020 14 lutego 2020     przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Barczewo w sprawie nadania nazwy mostowi znajdującemu się w śladzie ulicy Mickiewicza w Barczewie nad rzeką Pisą Zarządzenie 
0050.36.2020 17 lutego 2020 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie Zarządzenie
0050.37.2020 17 lutego 2020 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 2 przy ulicy Wiejskiej w Barczewie Zarządzenie
0050.38.2020 18 lutego 2020     określenia bazowej stawki czynszu za najem nieruchomości użytkowych Zarządzenie
0050.39.2020 24 lutego 2020   sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 przy ulicy Mostowej w Barczewie  Zarządzenie
0050.40.2020 24 lutego 2020 sprzedaży lokali mieszklanych położonych w budynku nr 5a przy ulicy Klasztornej w Barczewie  Zarządzenie
0050.41.2020 24 lutego 2020 powołania komisji przetargowej  Zarządzenie
0050.42.2020 24 lutego 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.43.2020 28 lutego 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.44.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.45.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.46.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.47.2020 5 marca 2020

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020 roku 

Zarządzenie
0050.48.2020 10 marca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.49.2020 10 marca 2020 ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2020r.Zarządzenie Zarządzenie
0050.50.2020 11 marca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.51.2020 11 marca 2020 powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr I "Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie" Zarządzenie
0050.52.2020 11 marca 2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu siękorona wirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.53.2020 11 marca 2020 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawoej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.54.2020 11 marca 2020 powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr II "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr II - Budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałęj bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie, wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą"  Zarządzenie
0050.55.2020 11 marca 2020  powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr II "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr III - Przebudowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na obszarze rewiatlizowanym, łączących obiekty kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Zarządzenie
0050.56.2020  11 marca 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.57.2020  11 marca 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.58.2020 12 marca 2020 wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.59.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej położonej w Gminie Barczewo  Zarz?dzenie
0050.60.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarz?dzenie
0050.61.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz?dzenie
0050.62.2020 12 marca 2020 sprzedaży nieruchomo?ci gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz?dzenie
0050.63.2020 12 marca 2020 zamiany nieruchomo?ci niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo  Zarz?dzenie
0050.64.2020 12 marca 2020 zbycia nieruchomo?ci gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarz?dzenie
0050.65.2020 18 marca 2020 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Barczewo za 2019 rok wraz z załącznikami od nr 1 do 9  Link
0050.66.2020 18 marca 2020 przedstawienia sprawozdania rocznegoz wykonania planu finasowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytycji kultury za 2019 roku wraz z załącznikami  Link
0050.67.2020 24 marca 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarządzenie
0050.67a.2020 24 marca 2020 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego  Zarz?dzenie
0050.68.2020 26 marca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 Zarządzenie
0050.68a.2020 24 marca 2020 przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2  Zarz?dzenie
0050.69.2020 26 marca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.70.2020 27 marca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.71.2020 30 marca 2020  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ul. Cedrowej i Pistacjowej w Wójtowie - drogi wewnętrzne wraz z budową odwodnienia i niwelacją przyległego terenu" dot. umowy BI.272.25.2019 z dnia 02.12.2019r. Zarządzenie
0050.72.2020  30 marca 2020  powierzenia Pani Monice Magdalenie Hemmerling stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.73.2020 03 kwietnia 2020 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.74.2020 03 kwietnia 2020 częściowego rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe   Zarządzenie
0050.75.2020 03 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 164028 N Barczewo-Zalesie (działka 134) obręb Rejczuchy Zalesie Gmina Barczewo"  Zarządzenie
0050.76.2020 06 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: " Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i mała architekturą w miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)"  Zarządzenie
0050.77.2020 06 kwietnia 2020 przekazaniu Sołectwu Barczewko składników mienia komualnego do korzystania Zarządzenie
0050.78.2020  07 kwietnia 2020 instrukcji dla pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych MDR ( zwaną dalej instrukcją) oraz procedury wewnętrzenej w zakresie przeciwdziałania w niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych ( zwanych dalej procedurą)  Zarządzenie
0050.79.2020  07 kwietnia 2020 zaciągnięcia długoterminowego kredytu złotówkowego  Zarządzenie
0050.80.2020  07 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn.: " Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie ( działki nr: 135/9, 296, 385, 139 obręb 2 m. Barczewo, gmina Barczewo)  Zarządzenie
0050.81.2020  07 kwietnia 2020 oddanie w użyczenie nieruchomości położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.82.2020 10 kwietnia 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.83.2020 14 kwietnia 2020 ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2020r. Zarządzenie
0050.84.2020 17 kwietnia 2020 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2019 rok  Zarządzenie
0050.85.2020 17 kwietnia 2020 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.86.2020 20 kwietnia 2020 zmiany budzetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.87.2020 20 kwietnia 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: Wykonanie niwelacji terenu pod budowę - wybiegu dla psów przu ul. Jana Kasprowicza w Barczewie Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewo 2020r. - "Szczęśliwy psiak"  Zarządzenie
0050.88.2020 21 kwietnia 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

 Zarządzenie
0050.89.2020 21 kwietnia 2020 powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją zadania nr II "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktiwizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr II - Budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałej bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą"  Zarządzenie
0050.90.2020 27 kwietnia 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.91.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny Zarządzenie
0050.92.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Łęgajny Zarządzenie
0050.93.2020 28 kwietnia 2020 oddania w użytkowanie nieruchomości położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.94.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Radosty Zarządzenie
0050.95.2020 28 kwietnia 2020 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.96.2020 28 kwietnia 2020 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.97.2020 28 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo obręb ewidencyjny Radosty Zarządzenie
0050.98.2020 29 kwietnia 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.99.2020 30 kwietnia 2020 powołania Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Zarządzenie
0050.100.2020 04 maja 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.101.2020 04 maja 2020 powołania Komisji do dobioru końcowego zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych światlica wiejska w miejscowości Niedźwiedź" Zarządzenie
0050.102.2020 04 maja 2020

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku   stwierdzające nieważność zarządzenia nr 0050.234.2019 Burmistrza Barczewa z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie odwołania Pani Alicji Hanny Sawickiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie.

 Zarządzenie
0050.103.2020 05 maja 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARC-CoV-2  Zarządzenie
0050.104.2020 07 maja 2020 zmiany w planach wydatków budżetu Gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.105.2020   ANULOWANO  
0050.106.2020 14 maja 2020 zespołu zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.107.2020 14 maja 2020 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 4 we wsi Klucznik Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.108.2020 15 maja 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Oświetlenie plau integracji z punktem poboru energii elektrycznej" placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jedzbarku - fundusz sołecki" Zarządzenie
0050.109.2020 20 maja 2020 przyjęcia darowizny Zarządzenie
0050.110.2020 21 maja 2020 wprowadzenia zasad pilityki rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej  - dla projektu w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt Zdalna Szkoła  Zarządzenie
0050.111.2020 21 maja 2020 wprowadzenia zasad pilityki rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej dla projektu - kotłownia w Niedźwiedziu  Zarządzenie
0050.112.2020 21 maja 2020 nabycia nieruchomości do gminnego zasobu Zarządzenie
0050.113.2020 21 maja 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.114.2020 21 maja 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.115.2020 21 maja 2020 powołania Komisji do odbioru inwestycji pn."Budowa drogi gminnej nr 1640007 N w miejscowości Kaplityny(kontynuacja zadania). Zarządzenie
0050.116.2020 25 maja 2020 organizacji prcy Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilnego w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  Zarządzenie
0050.117.2020 25 maja 2020 odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Zarządzenie
0050.118.2020 27 maja 2020 przekazania Sołectwu Stare Wóki składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.119.2020 29 maja 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.120.2020 29 maja 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.121.2020 29 maja 2020 ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilengo w Barczewie Zarządzenie
0050.122.2020 02 czerwca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.123.2020 02 czerwca 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wykonanie przyłącza i szafki rozdzielczo-pomiarowej na potrzeby zasilenia urządzeń do pielęgnacji zieleni w miejscowości Bartołty Wielkie" Zarządzenie
0050.124.2020 02 czerwca 2020 powołania Komisji do dobioru zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartołty Wielkie - fundusz sołcki Bartołty Wielkie na 2020 - 6.239,90zł i budżet 12.000zł" Zarządzenie
0050.125.2020 03 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położoenj na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.126.2020 03 czerwca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.127.2020      
0050.128.2020 04 czerwca 2020

powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert

Zarządzenie
0050.129.2020 05 czerwca 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie
0050.130.2020 08 czerwca 2020 wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.131.2020 15 czerwca 2020 utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020r.  Zarządzenie
0050.132.2020 15 czerwca 2020 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca Zarządzenie
0050.133.2020  17 czerwca 2020  wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunlanych na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.134.2020  18 czerwca 2020 ustalenia stawek za dzierżawę gruntów gminnych (drogi wewnętrzne), na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie Miasta i Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.135.2020  22 czerwca 2020 powołania komisji przetargowej  Zarządzenie
0050.136.2020  24 czerwca 2020 powołania Komisji do dobioru końcowego zadania pn.: zakup, dostawę i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiedź  Zarządzenie
0050.137.2020  25 czerwca 2020 ochrony lokali obowodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniamiw wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku  Zarządzenie
0050.138.2020  25 czerwca 2020 oddanie w użyczenie nieruchomości położoenj wmiejscowości Lamkowo  Zarządzenie
0050.139.2020  25 czerwca 2020 przyjęcia darowizny  Zarządzenie
0050.140.2020  26 czerwca 2020 ustalenie stawki czynszu za dzierżawę gruntów na terenie  Zarządzenie
0050.141.2020  26 czerwca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Zarządzenie
0050.142.2020  26 czerwca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok   Zarządzenie
0050.143.2020  26 czerwca 2020 zmiany zarządzenie nr 050.131.2020 Burmistrz Barczewa - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 15 czerwca 2020r. w utworzenie Gminnego Biura Spisowego do  przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2020r.  Zarządzenie
0050.144.2020  29 czerwca 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031  Zarządzenie
0050.145.2020  29 czerwca 2020  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok   Zarządzenie
0050.146.2020  30 czerwca 2020  powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa na 2021 rok  Zarządzenie
0050.147.2020  30 czerwca 2020 określenia sposobu zgłaszania propozycji projektów, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2021  Zarządzenie
0050.148.2020 30 czerwca 2020 określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniaszkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2020 Zarządzenie
0050.149.2020 30 czerwca 2020 wykonania  uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich Zarządzenie
0050.150.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo Zarządzanie
0050.151.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Miasta Barczewo Zarządzenie
0050.152.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Miasta Barczewo Zarządzanie
0050.153.2020 30 czerwca 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Miasta Barczewo Zarządzenie
0050.154.2020 01 lipca 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż 10 szt. lamp solarnych w miejscowościach Kierzliny, Leszno, Tumiany, Nikielkowo, Ruszajny Zarządzenie
0050.155.2020 03 lipca 2020 ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.156.2020 03 lipca 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.157.2020 06 lipca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.158.2020 06 lipca 2020 ochrony lokali obowodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniamiw wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku - II tura głosowania w dniu 12 lipca 2020 roku Zarządzenie
0050.158a.2020 06 lipca 2020 zatwierdzenia regulaminu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu Zarządzenie
0050.159.2020 07 lipca 2020 zmieniający zarządzenie nr 0050.132.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Zarządzenie
0050.160.2020 09 lipca 2020 oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Ramsowo Zarządzenie
0050.161.2020 10 lipca 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.162.2020 14 lipca 2020 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Zagospodarowanie rzeki Pisa"  Zarządzenie
0050.163.2020 23 lipca 2020 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.164.2020  28 lipca 2020 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

 Zarządzenie

Załącznik

0050.165.2020  28 lipca 2020 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku  Zarządzenie
0050.166.2020 28 lipca 2020 ustalenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 Zarządzenie
0050.167.2020 31 lipca 2020 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkań Komunalnych oraz ustalenia Regulaminu jej działania  Zarządzenie
0050.168.2020 31 lipca 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020r. Zarządzenie
0050.169.2020 03 sierpnia 2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie Zarządzenie
0050.170.2020 03 sierpnia 2020 powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych iinnych rzeczowych składników zakupionych z funduszu sołeckiego i będących na wyposażeniu sołectw w Gminie Barczewo  Zarządzenia
0050.171.2020 04 sierpnia 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.172.2020 07 sierpnia 2020 przekazania Sołectwu Wrócikowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.173.2020 10 sierpnia 2020 zmiany organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Barczewie w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad, związanych ze stiwerdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zarządzenie
0050.174.2020 10 sierpnia 2020 przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego w Barczewie  Zarządzenie
0050.175.2020 10 sierpnia 2020 zmiany zarządzenia nr 0050.169.2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. Zarządzenia
0050.176.2020 11 sierpnia 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.177.2020 14 sierpnia 2020 rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo, wyłożonego w dniach od 15.06.2020-05.07.2020r. z możliwością składania uwag do dnia 26.07.2020r. Zarządzenie
0050.178.2020 14 sierpnia 2020 powołania nowego członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Zarządzenie
0050.179.2020 14 sierpnia 2020 powierzenia/upoważnienia Sekretarza Miasta do wykonywania w imieniu Burmistrza zadań Zarządzenie
0050.180.2020 18 sierpnia 2020 ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2020r. Zarządzenie
0050.181.2020 18 sierpnia 2020 ogłoszenia II otwaretgo konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2020r. Zarządzenie
0050.182.2020 18 sierpnia 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe Zarządzenie
0050.183.2020 20 sierpnia 2020 określenia kowty zwrotu za indywidualnie ponoszone koszty dla rodziców/opiekunów prawnych realizujących we własnym zakresie dowożenie swoich dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół  Zarządzenie
0050.184.2020  21 sierpnia 2020  powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego za torami w miejscowości Wipsowo - fundusz sołecki Wipsowo 2020"  Zarządzenie
0050.185.2020  21 sierpnia 2020 ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barczewo oraz będących w jej samoistnym posiadaniu  Zarządzenie
0050.186.2020  24 sierpnia 2020 powołania Komisji do odbiorów częściowych zadania pn.: "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I- infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr I - Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie" dot. umowy BI.272.4.2020 z dnia 08.05.2020r.  Zarządzenie
0050.187.2020 24 sierpnia 2020 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącycmjest Gmina Barczewo Zarządzenia
0050.188.2020 24 sierpnia 2020 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.189.2020 24 sierpnia 2020 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.190.2020 24 sierpnia 2020 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.191.2020 24 sierpnia 2020 powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.192.2020 27 sierpnia 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.193.2020 28 sierpnia 2020 określenie terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021  Zarządzenie
0050.194.2020 28 sierpnia 2020 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Barczewko Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.195.2020 28 sierpnia 2020 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Leszno Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.196.2020 28 sierpnia 2020 powołania komisji przetargowej Zarządzenie
0050.197.2020 31 sierpnia 2020 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.198.2020 31 sierpnia 2020 sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej na terenie Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.199.2020 01 września 2020 określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  Zarządzenie
0050.200.2020 02 września 2020 powołania Komisji odbiorowej do umowy BI.272.17.2020.JS. z dnia 05.05.2020 na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: "Szczęśliwy Psiak - wybieg dla psów przy ul. Jana Kasprowicza w Barczewie Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewo 2020" w Barczewię działka nr 104/261obręb 1 m. Barczewo Zarządzenie
0050.201.2020 07 września 2020 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie Zarządzenie
0050.202.2020 09 września 2020 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 przy ul. Mostowej w Barczewie  Zarządzenie
0050.203.2020 10 września 2020 powołania Komisji Konkursowej   Zarządzenie
0050.204.2020  10 września 2020 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie  Zarządzenie
0050.205.2020 10 września 2020 powierzenia Panu Zbigniewowi Markowi Podlaskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Barczewie  Zarządzenie
0050.206.2020  11 września 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.207.2020 14 września 2020   przekazania Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.208.2020 14 września 2020 przekazania Sołectwu Barczewko składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.209.2020 14 września 2020 powołania Koordynatora oraz Zespołu roboczego ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Barczewie Zarządzenie
0050.210.2020  16 września 2020  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.211.2020  16 września 2020  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.212.2020 16 września 2020 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo Zarządzenie
0050.213.2020 16 września 2020     sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.214.2020  17 września 2020 sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.215.2020 17 września 2020     powierzenia Zastępcy Burmistrza wykonywania w imieniu Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy Zarządzenie
0050.216.2020  17 września 2020  sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego położonej na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.217.2020  22 września 2020  przekazania Sołectwu Nikielkowo składniików mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.218.2020  25 września 2020  powołania Komisji do odbioru zadania pn: Remont bakonu I piętra wraz z balustradą w budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie" na działce nr 48, 51 obręb 3 m. Barczewo  Zarządzenie
0050.219.2020  25 września 2020  zmiany składu Zespołu Koordynującego Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2021  Zarządzenie
0050.220.2020  28 września 2020  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi ul. Lipowej i kanalizacji deszczowej w obrębie Łęgajny w Gminie Barczewo" dot. umowy BI.272.20.2019 z dnia 20.11.2019r.  Zarządzenie
0050.221.2020  28 września 2020  ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2020r.  Zarządzenie
0050.222.2020  28 września 2020  ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2020r.  Zarządzenie
0050.223.2020  28 września 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.224.2020  28 września 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.225.2020  28 września 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.226.2020  28 września 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.227.2020  29 września 2020  powolania Komisji do odbioru zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Zalesie 3szt. - 10W-5m" fundusz sołecki 2020r.  Zarządzenie
0050.228.2020  29 września 2020  przekazania Sołectwu Ramsowo składniików mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.228a.2020 30 września 2020 wyznaczenia likwidatora samorządowego zakłądu budżetowego o nazwie Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie oraz określenia innych warunków likwidacji Zarządzenie
0050.229.2020  02 października 2020  powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa sali sportowej wraz z zapleczem zprz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach"  Zarządzenie
0050.230.2020  02 pażdziernika 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.231.2020  02 października 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej  Zarządzenie
0050.232.2020 02 października 2020  przekazania Sołectwu Leszno składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.233.2020  05 października 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.234.2020 05 października 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.235.2020 05 października 2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.236.2020 06 pażdziernika 2020 określenia szczególnych form udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.237.2020 06 października 2020 przekazania Sołectwu Kierzliny składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.238.2020      
0050.239.2020 08 października 2020 ustalenia opłat za usługi w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.240.2020 08 października 2020  zwołania zabrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sotysa Sołectwa Kierźliny  Zarządzenie
0050.241.2020 12 października 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.242.2020 12 października 2020 rozstrzygnięcia złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Barczewko, Bark-Wrócikowo, gmina Barczewo, wyłożonego w dniach 26.08.2020r. - 17.09.2020r. z możliwością skłądania uwag do dnia 02.10.2020r. Zarządzenie
0050.243.2020 14 października 2020  przekazania sołectwu Niedźwiedż składnika mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.244.2020 16 października 2020 ustalenia stawek za dzierżawę gruntów gminnych (drogi wewnętrzne), na cele nie związane z ich budową, przebudową, remontem i utrzymaniem na terenie Miasta i Gminy Barczewo oraz określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.245.2020 19 października 2020 przekazania sołectwu Łęgajny składników mienia komunalnego do korzystania  Zarządzenie
0050.246.2020 21 października 2020 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.247.2020 22 października 2020  ustalenia wyłącznie elektronicznej formy głosowania w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.248.2020 22 października 2020  powołanie Komisji do odbioru zadania pn.: "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łace - Fundusz sołecki 2020r.  Zarządzenie
0050.248a.2020 29 października 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.249.2020 29 października 2020  zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.249a.2020 29 października 2020 zmiany Zarządzenia nr 005.148.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2020 Zarządzenie
0050.250.2020 02 listopada 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.251.2020  03 listopada 2020  powołania Komisji do odbioru zadania pn."Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw na ul. Lipowej w Barczewie - Budzet Obywatelski dla Miasta Barczewo 2020r." na działce nr 85/46 obręb 2 m.Barczewo umowa BI.272.33.2020.JS z dnia 21.05.2020r.  Zarządzenie
0050.252.2020 04 listopada 2020 ustalenia opłat za usługi w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.253.2020 05 listopada 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.254.2020 09 listopada 2020 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rzadowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.255.2020 10 listopada 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.256.2020 10 listopada 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny, gm. Barczewo....." Zarządzenie
0050.257.2020 05 listopada 2020 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Ratusza w Barczewie"  Zarządzenie
0050.258.2020 12 listopada 2020 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Propgnozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 Zarządzenie
0050.259.2020 12 listopada 2020 projektu budżetu Gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
Projekt budżetu
005.259a.2020 12 listopada 2020 zmiany Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok w Urzędzie Miasta w Barczewie Zarządzenie
0050.260.2020 13 listopada 2020 organizacji, funkcjonowania oraz powołania składu osobowego stałego dyżuru w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.261.2020 16 listopada 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn: Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Barczewo - szt. 3 - 15W-5m oraz Odryty 1 szt. - 15W-5m" Zarządzenie
0050.262.2020 16 listopada 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.263.2020     Zarządzenie
0050.264.2020 18 listopada 2020 przekazania Sołectwu Kronowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.265.2020 19 listopada 2020 zmiany Zarządzenia nr 0050.148.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniaszkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2020 Zarządzenie
0050.266.2020     Zarządzenie
0050.267.2020 30 listopada 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok  Zarządzenie
0050.268.2020 02 grudnia 2020  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020r. Zarządzenie
0050.269.2020 02 grudnia 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.270.2020 03 września 2020 zmiany wplanach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.271.2020 03 grudnia 2020 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkch oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.272.2020 03 grudnia 2020  powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie
0050.273.2020 08 grudnia 2020 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert Zarządzenie
0050.274.2020      
0050.275.2020 11 grudnia 2020 powołania Komisji do odbioru końcowego zadaniapn: "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego na potrzeby OSP w Barczewie"  Zarządzenie
0050.276.2020 14 grudnia 2020  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.277.2020 15 grudnia 2020 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego  Zarządzenie
0050.278.2020  16 grudnia 2020 powołania Komisji doodbioru zadania pn"Budowa oświetlenia ulcznego w miejscowości Wójtowo, ul. Agrestowa"  Zarządzenie
0050.279.2020 16 grudnia 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo" Zarządzenie
0050.280.2020 17 grudnia 2020 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.281.2020 18 grudnia 2020 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Naprawa zewnętrznych schodów przy ul. Grottgera i ul. Zielonej w Barczewie"  Zarządzenie
0050.282.2020 18 grudnia 2020 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2020 rok Zarządzenie
0050.283.2020 18 grudnia 2020 odwołania i powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Zarządzenie
0050.284.2020 18 grudnia 2020 odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  Zarządzenie
0050.285.2020  22 grudnia 2020  ustalenia palnu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  Zarządzenie
0050.286.2020 22 grudnia 2020 podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2021 na jednostki realizujące  Zarządzenie
0050.287.2020 23 grudnia 2020 pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2021 roku  Zarządzenie
0050.288.2020 23 grudnia 2020 powołanie Komisji do osbioru zadania pn." Zakup dostawa i montaż lamp solarnych  - miasto i Gmina Barczewo 16 sztuk"  Zarządzenie
0050.289.2020 28 grudnia 2020 nabycia nieruchomości do gminnego zasobu Zarządzenie
0050.290.2020      
0050.291.2020 30 grudnia 2020 Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok w Urzędzie Miasta Barczewo Zarządzenie
0050.292.2020 31 grudnia 2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031   Zarządzenie
0050.293.2020 31 grudnia 2020 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 roku  Zarządzenia