Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1.      Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2.      Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

 

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Burmistrz Barczewa, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Burmistrzem Barczewa można się skontaktować pisemnie na adres Urzędu Stanu Cywilnego ul. Kopernika 10, 11-010 Barczewo, tel: (89) 5148409, mail: usc@barczewo.pl.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Burmistrz Barczewa powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować przez email: iod@barczewo.pl

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu:

·        sporządzenia aktu urodzenia dziecka

·        sporządzenia aktu małżeństwa

·        sporządzenia aktu zgonu

·        przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

·        przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

·        przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

·        przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

·        przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

·        wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

·        wydania odpisu aktu stanu cywilnego

·        wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą 

·        wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

·        sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

·        realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą 

·        realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

·        realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach 

·        realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

·        dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

·        wydania dokumentów z akt zbiorowych

·        zameldowania

·        nadania numeru PESEL. 

 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

 

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. 

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego

dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu

cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

-  kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w rejestrze danych kontaktowych

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych (RDK)

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

·         pocztą elektroniczną pod adresem mc@mc.gov.pl,

·         za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online,

·         listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Ministra Cyfryzacji.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ułatwienia niżej wymienionym podmiotom kontaktu w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na Pani/Pana rzecz. Do podmiotów uprawnionych do wykorzystywania Pani/Pana danych należą:

·         organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego;

·         jednostki budżetowe i samorządy zakłady budżetowe;

·         samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

·         Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

·         Narodowy Fundusz Zdrowia;

·         państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych;

·         uczelnie;

·         podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

·         organy wyborcze;

·         Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących - kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami realizowanymi na rzecz tych osób.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, o której mowa w art. 20k ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, osoby, której dane dotyczą

 

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcą Pani/Pana danych przetwarzanych w RDK jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania RDK i jego rozwoju
w imieniu Ministra Cyfryzacji
oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

·         wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych kontaktowych;

·         samodzielnego ich usunięcia przez Panią/Pana, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

·         usunięcia ich za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście przez Panią/Pana w siedzibie tego organu lub podmiotu;

·         przekazania przez rejestr PESEL do rejestru danych kontaktowych informacji o zgonie osoby fizycznej, której dane dotyczą.

 

W przypadku zmiany numeru PESEL, imienia lub nazwiska dotychczasowe Pani/Pana dane, usuwane są automatycznie z rejestru danych kontaktowych po upływie 4 miesięcy od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

·         wglądu do dotyczących Pani/Pana danych, zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, po uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

·         aktualizowania danych w zakresie  adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą;

·         usuwania danych: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego wg miejsca zamieszkania organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale  niezbędne do dokonania wpisu w RDK/ przystąpienia do RDK i ułatwienia uprawnionym organom kontaktu z Panią/Panem w celu szybszego załatwienia spraw Pani/Pana dotyczących.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Urząd Miejski w Barczewie, zwany dalej Urzędem informuje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Barczewa, Urząd Miejski w Barczewie Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, tel. 895148303, e-mail: umb@barczewo.pl,
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Damian Pająk, z którym można się skontaktować poprzez skrzynkę e-mail iod@barczewo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

-       art.6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

-       art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonywanie władzy publicznej).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych (np. w celu obsługi systemu informatycznego).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, na podstawie ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 533) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych osobowych oraz zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia sprawy.
  5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani przekazane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 

SPIS KART USŁUG

 

NR KARTY USŁUGI

TYTUŁ

FORMULARZE DO USŁUGI

USC-1

Zgłoszenie urodzenia dziecka

1. Pełnomocnictwo nr 1

USC-2

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-2 - podanie o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca

USC-3

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-3 - wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

USC-4

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka ( w terminie 6 miesięcy od rejestracji urodzenia)

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-4 - podanie o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

USC-5

Oświadczenie o zmianie lub wyborze  nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-5 - podanie o przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska pierwszego dziecka

USC-6

Rejestracja zgonu

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-6 - pełnomocnictwo nr 2

USC-7

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-7 - podanie o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

USC-7A

Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego i we wskazanym miejscu

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-7A - podanie o ślub poza lokalem usc

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-7A - podanie o ślub poza lokalem usc - ZK + miejsce wydania

USC-8

Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

 

USC-9

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-9 - podanie o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą

USC-10

Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-10 - wniosek o rejestrację urodzenia które nastąpiło za granicą

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-10 - wniosek o rejestrację małżeństwa które nastąpiło za granicą

3. Zał. nr 3 do karty usługi USC-10 - wniosek o rejestrację zgonu który nastąpił za granicą

4. pełnomocnictwo nr 1

 

USC-11

Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-11 - wniosek o wydanie odpisu

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-11 - pełnomocnictwo nr 3

USC-12

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-12 - wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

USC-13

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do katy usług USC-13 - wniosek o sprostowanie aktu

2. Pełnomocnictwo nr 1

USC-14

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty USC-14 - wniosek o uzupełnienie aktu

2. Pełnomocnictwo nr 1

USC-15

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-15 - wniosek o odtworzenie aktu rodzenia

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-15 - wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa

3. Zał. nr 3 do karty usługi USC-15 - wniosek o odtworzenie aktu zgonu

4. Zał. nr 4 do karty usługi USC-15 - oświadczenie o nazwiskach

5. Pełnomocnictwo nr 1

USC-16

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-16 - wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

2. Zał. nr 2 do karty usługi USC-16 - wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

3. Zał. nr 3 do karty usługi USC-16 - wniosek o transkrypcję aktu zgonu

4. Zał. nr 4 do karty usługi USC 16 - oświadczenie o nazwiskach

5. Pełnomocnictwo nr 1

USC-17

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-17 - wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ UE

USC-17A

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej

1. zał. nr 1 do karty usługi USC-17A - wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ nie należący do UE

USC-18

Zmiana imion i nazwisk

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-18 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

USC-19

Przyjęcie oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-19 - podanie o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska

 

USC-20

Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-20 - zgłoszenie jubileuszu pożycia małżeńskiego

USC-21

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

 

USC-22

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego

1. Zał. nr 1 do karty usługi USC-22 - wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

2. Pełnomocnictwo nr 1

USC-23

Wydawanie wielojęzycznych formularzy standardowych

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego