1) Otwarcie obrad XIX sesji rady Miejskiej w Barczewie;

2) Stwierdzenie prawomocności obrad

3) Przyjęcie porządku obrad XIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie

4) Przyjęcie protokołu z obrad XVII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)        Przyjęcie protokołu z obrad XVIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

6)         Projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu konkursu „Anioł sukcesu w Gminie Barczewo”

7)      Projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo

8)      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie;

9)      Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LIII(390)2018 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo;

10)       Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich;

11)     Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości użytkowej w najem w trybie bezprzetargowym;

12)    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2020 rok;

13)    Sprawozdanie z funkcjonowania oraz sprawozdanie finansowe Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie za 2019 rok;

14)    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Przychodni Zdrowia za rok 2019;

15)    Sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Barczewie za 2019 rok

16)    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego za 2019 rok;

17)    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

18)       Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok;

19)       Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

20)       Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna;

21)       Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Barczewie za 2019 rok;

22)       Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie za 2019 rok;

23)       Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie za I kwartał 2020 roku;

24)       Sprawy różne i wolne wnioski;

25)       Zamknięcie obrad XIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.     

 

 

Transmisja obrad sesji:  https://www.youtube.com/watch?v=PTRwgPdvBv4