1) Otwarcie obrad sesji;

2) Stwierdzenie prawomocności obrad;

3) Przyjęcie porządku obrad;

4)  Przyjęcie protokołu z obrad XIX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)  Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Barczewana temat Budżetu Obywatelskiego dla  Miasta Barczewa na rok 2021;

6)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV(170)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświatyi Zdrowia w Barczewie nadanego Uchwałą Nr XXXVII/221/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz zmienionego Uchwałą Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Oświaty

7)   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031;

8)   Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok;

9)   Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Barczewo z Organizacjami   Pozarządowymi w 2019 roku;

10)  Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

11)   Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna;  

12)   Sprawy różne i wolne wnioski;

13)   Zamknięcie obrad XX/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.     

 

Transmisja z obrad sesji :  https://www.youtube.com/watch?v=VGvXGyUxvn0