Rok 2009 okazał się rokiem pozyskania największych funduszy unijnych w całej historii naszej gminy. Rok 2010 z kolei będzie rokiem największych inwestycji w Gminie. Rozpoczyna się bowiem realizacja poszczególnych projektów złożonych jeszcze w 2009 roku.

Rozpoczęcie ubiegania się o środki Unii Europejskiej w 2009 roku nastąpiło 29 stycznia, wtedy to Gmina Barczewo złożyła wniosek „Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo - kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt został w całości rzeczowo zrealizowany, a uczniowie szkół wszystkich typów w gminie Barczewo aktywnie korzystają z nowego sprzętu i wyposażenia. Z uwagi na specjalistyczny charakter zakupionego ze środków UE i Gminy Barczewo sprzętu, niniejszy projekt będzie miał pozytywny wpływ na jakość kształcenia dzieci i młodzieży w naszej gminie. Projekt jest aktualnie na etapie rozliczenia końcowego. Kwota dofinansowania UE to 170 000 PLN (wartość całego projektu to ok. 210 000 PLN).

Gmina Barczewo pozyskała również znaczną kwotę na tzw. „projekty miękkie”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został złożony, uzyskał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji projekt: „Kompleksowe wsparcie polityki społecznej w Gminie Barczewo”, który zakłada: przeprowadzenie badań ankietowych na grupie 580 mieszkańców gminy, warsztaty i szkolenia dla różnych instytucji zajmujących się polityką społeczną, aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku 2015 itp. Kwota całkowitego dofinansowania środkami UE i Budżetu Państwa to 260 000 PLN. Gmina Barczewo jako beneficjent POKL nie musiała wykazywać wkładu własnego.

Kolejnym projektem, który został złożony i uzyskał dofinansowanie jest projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Barczewko, Jedzbark, Mokiny, Skajboty i Wipsowo, poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt kompleksowo wyposaży 5 miejscowości wiejskich gminy Barczewo w profesjonalne place zabaw dla dzieci, altany, miejsca na ognisko stałe miejsca do grillowania oraz cały teren wokół tych miejsc zostanie zagospodarowany, poprzez utworzenie ścieżek, nasadzenia roślin ozdobnych itp. Planuje się wykonanie wszystkich prac budowlanych do końca maja 2010 roku. Kwota dofinansowania UE to 350 000 PLN a wartość całego projektu to 560 000.

W 2009 roku został również złożony wniosek Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami Bartołty Wielkie-Leszno oraz budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kaplityny, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wniosek na budowę wodociągu Bartołty Wielkie- Leszno oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Kaplitynach uzyskał dofinansowanie ponad 2 700 000 PLN (kwota całkowita to prawie 5 000 000 PLN). Projekt rozpocznie się w I kwartale 2010 roku a planowane jego zakończenie nastąpi w IV kwartale 2011 roku.

Największym i najbardziej pracochłonnym przedsięwzięciem okazał się projekt Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie, złożony 14 września 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt zakłada rewitalizację ulic (odkrycie i uzupełnienie nawierzchni kamiennych), modernizację i remont infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, gaz, prąd, telekomunikacja), odkrycie i upowszechnienie 4-11 miejsc historycznych (ukazanie dotychczas ukrytych pod ziemią fundamentów wiekowych kamienic oraz wydobytych przez archeologów i konserwatorów zabytków znalezisk archeologicznych), zwiększenie atrakcyjności turystycznej Barczewa. Kwota dofinansowania UE to 6 600 000 PLN a wartość całego projektu to prawie 9 500 000 PLN.

 

 

MAPA DOTACJI