1)      Otwarcie obrad sesji;

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad;

3)      Przyjęcie porządku obrad;

4)      Przyjęcie protokołu z obrad XXII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)      Przyjęcie protokołu z obrad XXIII/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

6)      Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łęgajny;

7)      Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo;

8)      Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo;

9)      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

10)  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI(109)2015 Rady Miejskiej wBarczewie z dnia
20 października 2015 roku w sprawie: opłaty miejscowej;

11)  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo
do miejscowości Tuławki dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK 16“

12)   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo
 na lata 2020-2031;

13)  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2020 rok;

14)  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barczewo za I półrocze 2020 roku;

15)   Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

16)   Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna;

17)  Sprawozdanie dotyczące stanu zaawansowania gminnych inwestycji zaplanowanych do realizacji
w 2020r.

18)   Przedstawienie raportu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o poziomie nauczania w placówkach oświatowych Gminy Barczewo;

19)  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Barczewie za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020r.

20)   Sprawozdanie z prac Komisji Stałych RM w Barczewie za III kwartał  2020 roku;

21)   Sprawy różne i wolne wnioski;

22)   Zamknięcie obrad XXIV/2020 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.     

 

link do obrad sesji : https://www.youtube.com/watch?v=VlNTcILnLhA&t=2276s