REJESTR ZARZĄDZEŃ 2021 ROK

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Zał?czniki

0050.1.2021

04 stycznia 2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

 Zarządzenie

0050.2.2021

04 stycznia 2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

 Zarządzenie

0050.3.2021

04 stycznia 2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

 Zarządzenia

0050.4.2021

04 stycznia 2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

Zarządzenie

0050.5.2021 04 stycznia 2021 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartośc nie przekracza kwoty 130.000,00zł

Zarządzenie

Regulamin, załącznik

0050.6.2021 18 stycznia 2021 cześciowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe Zarządzenie
0050.7.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.8.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.2.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.9.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.3.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.10.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.4.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.11.2021 19 stycznia 2021 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie Zarządzenie
0050.12.2021 20 stycznia 2021 cześciowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.13.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo, gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.14.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.15.2021 21 stycznia 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.16.2021 21 stycznia 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo   Zarządzenie
0050.17.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Barczewo wraz z udziałem w gruncie  Zarządzenie
0050.18.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.19.2021 21 stycznia 2021 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.20.2021 25 stycznia 2021  powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku  Zarządzenie
0050.21.2021 26 stycznia 2021 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2021/2022 Zarządzenie
0050.22.2021 26 stycznia 2021 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającymna rok szkolnyc 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.23.2021 27 stycznia 2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegi Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.24.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.25.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.26.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.27.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.28.2021 27 stycznia 2021 organizacji transportu (dowozu) osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.29.2021 28 stycznia 2021 określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo  Zarządzenie
0050.30.2021 28 stycznia 2021 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 14 przy ulicy Wojska Poslkiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.31.2021 29 stycznia 2021 ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021, stastycznej licznby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.32.2021 01 lutego 2021 powołania Komisji do dobioru częściowego zadania pn.: Odwodnienie ul. Słowackiego, Wojska Polskiego 26 oraz wymiana Zarządzenie
 0050.33.2021 03 lutego 2021 zmieniające zarządzenie nr OR.120.2.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.34.2021  04 lutego 2021 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przecuiwdziałania COVID - 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.35.2021 09 lutego 2021 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie Regulaminu pracy Komisji przetargowych oraz osób wykonujących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz zasad realizacji udzielonych zamówień Zarządzenie
0050.36.2021 11 lutego 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.37.2021  16 lutego 2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.38.2021 18 lutego 2021 zmiany Zarządzenia nr 0050.31.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości  Zarządzenie
0050.39.2021 22 lutego 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.40.2021 26 lutego 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.41.2021 26 lutego 2021 nabycia nieruchomości do gminnego zasobu Zarządzenie
0050.42.2021 01 marca 2021 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie Zarządzanie
0050.43.2021  05 marca 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.44.2021 11 marca 2021 włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych Zarządzenie
0050.45.2021 15 marca 2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 19B przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie   Zarządzenie
0050.46.2021 15 marca 2021 sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 30 we wsiRamsowo Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.47.2021 15 marca 2021 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wipsowo Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.48.2021  15 marca 2021 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.49.2021 16 marca 2021 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2020 rok

 Zarządzenie

Załącznik 8 i 9

Informacja o stanie mienia komunalnego

0050.50.2021 16 marca 2021 przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok  Załącznik
0050.51.2021 18 marca 2021 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego   Załącznik
0050.52.2021 19 marca 2021 oddania nieruchomości w użyczenie  Załącznik
0050.53.2021 22 marca 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewa  Załącznik
0050.54.2021 22 marca 2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 3 przy ulicy Armii Krajowej w Barczewie Załącznik
0050.55.2021 26 marca 2021  zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.56.2021 26 marca 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące Zarządzenie
0050.57.2021 30 marca 2021 określienia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2021 Zarządzenie
0050.58.2021 31 marca 2021 włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych  Zarządzenie
0050.59.2021 31 marca 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.60.2021 31 marca 2021 przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.61.2021 01 kwietnia 2021 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Odwodnienia ul. Słowackiego, Wojska Polskiego 26 oraz wymiana nawierzchni drogowej za blokiem Wojska Polskiego 18 w Barczewie"  Zarządzenie
0050.62.2021 07 kwietnia 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.63.2021 12 kwietnia 2021 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Barczewa w sprawie nadania nazwy mostowi znajdującemu się w śladzie ulicy Mostowej w Barczewie nad rzeką Pisą.  Zarządzenie
0050.64.2021 12 kwietnia 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.65.2021 14 kwietnia 2021  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych wplacówkach oświatwoych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo    Zarządzenie
0050.66.2021 13 kwietnia 2021 sprzedaży drewna pozyskanego do wycinki z drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.67.2021 15 kwietnia 2021  wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej mieszkańców.  Zarządzenie
0050.68.2021 16 kwietnia 2021 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2020 rok

 Zarządzenie

bilans

0050.69.2021  16 kwietnia 2021  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 01 maja 2021 roku  Zarządzenie
0050.70.2021 20 kwietnia 2021 określenia form przekazywania sprawozdań przez jednostki podległe Zarządzenie
0050.71.2021 22 kwietnia 2021 zmiany zarządzenia nr 0050.57.2021 Burmsitrza Barczewa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określienia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2021 Zarządzenie
0050.72.2021 27 kwietnia 2021  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sprzedazy drewna opałowego  Zarządzenie
0050.73.2021 28 kwietnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie" - budżet obywatelski 2021r.  Zarządzenie
0050.74.2021  29 kwietnia 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.75.2021 04 maja 2021 zaciągnięcie długoterminowego kredytu złotowego Zarządzenie
0050.76.2021 05 maja 2021 wprowadzenie instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzenie
0050.77.2021      
0050.78.2021 18 maja 2021 przekazania Sołectwu Stare Włóki składników Mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.79.2021 18 maja 2021 powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień sportowych, trenerom oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej Zarządzenie
0050.80.2021 18 maja 2021 organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.81.2021 19 maja 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.82.2021 19 maja 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.83.2021 19 maja 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.84.2021 19 maja 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo   Zarządzenie
0050.85.2021 19 maja 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.86.2021 19 maja 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.87.2021 19 maja 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Barczewo  Zarządzenie
0050.88.2021 19 maja 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maruny"  Zarządzenie
0050.89.2021 20 maja 2021 powołania Komisji Przetargowej  Zarządzenie
0050.90.2021 21 maja 2021 zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy Barczewo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Zarządzenie
0050.91.2021 21 maja 2021 powołania Komisji doodbioru zadania pn.: Ogrodzenie i rozbudowa placu zabaw "Zielone Grodzisko" w Barczewie - budżet obywatelski 2021r. na działce nr 51/4 obręb 1 m. Barczewo, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu Zarządzenie
0050.92.2021  26 maja 2021 powołania Zespołu Koordynującego Budżet Obywatelski dla Miasta Barczewa na 2022 rok  Zarządzenie
0050.93.2021  26 maja 2021 określenia sposobu zgłaszania propozycji projektów, zasad głosowania oraz harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewa na rok 2022  Zarządzenie
0050.94.2021  26 maja 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierzbuń"  Zarządzenie
0050.95.2021  28 maja 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.96.2021  28 maja 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartołty Wielkie"  Zarządzenie
0050.97.2021  28 maja 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.98.2021  02 czerwca 2021 funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Barczewie w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczpostolitej Polskiej stanu epidemii  Zarządzenie
0050.99.2021  18 czerwca 2021  powołania Komisji przetargowej  Zarządzenie
0050.100.2021   18 czerwca 2021 zmiany Planu audytu wewnętrznego na 2021 rok w Urzędzie Miejskim w Barczewie  Zarządzenie
0050.101.2021  21 czerwca 2021 skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.102.2021  23 czerwca 2021 odwołania skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.103.2021  24 czerwca 2021 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Kierzliny Zarządzenie
0050.104.2021  24 czerwca 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Barczewko, gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.105.2021  24 czerwca 2021  powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.106.2021   24 czerwca 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.107.2021  28 czerwca 2021 oddania w użyczeie w drodze bezprzetargoej na rzecz PCK Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy w Olsztynie cześci nieruchomości  Zarządzenie
0050.108.2021  28 czerwca 2021  zmiany zarządzenia nr 0050.105.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.109.2021 29 czerwca 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Zakup. dostawa i montaż 9 szt. lamp solarnych w lokalizacji: Bark, Leszno, Nikielkowo, Ruszajny, Tumiany"   Zarządzenie
0050.110.2021  29 czerwca 2021  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031  Zarządzenie
0050.111.2021  29 czerwca 2021  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021  Zarządzenie
0050.112.2021  30 czerwca 2021 zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031  Zarządzenie
0050.113.2021  30 czerwca 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.114.2021  02 lipca 2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.115.2021 02 lipca 2021 powołania Komisji do dobioru zadania pn.: "Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj Mini bosiko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Lipowej w Barczewie- budżet obywatelski 2021r."   Zarządzenie
0050.116.2021  02 lipca 2021 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Utworzenie Centrum Rekreacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr II - budowa skateparku i street workoutu przy nowo powstałej bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie wraz z podstawową infrastrukturą towarzyszącą"  Zarządzenie
0050.117.2021  02 lipca 2021  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Utworzenie Centrum Rekreacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - zadanie nr III - przebudowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszojezdnych na obszarze rewitalizowanym łączących obiekty kubaturowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"  Zarządzenie
0050.118.2021  06 lipca 2021  skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.119.2021  12 lipca 2021  określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.120.2021  16 lipca 2021 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego  Zarządzenie
0050.121.2021  23 lipca 2021  zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyboru sołtysa Sołectwa Bark  Zarządzenie
0050.122.2021  26 lipca 2021  powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.123.2021  27 lipca 2021 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031

 Zarządzenie

załącznik nr 5

0050.124.2021 27 lipca 2021 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finasowego samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku  Zarządzenie
0050.125.2021 30 lipca 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące  Zarządzenie
0050.126.2021 02 sierpnia 2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 30 przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie.  Zarządzenie
0050.127.2021 03 sierpnia 2021  zmiany budżetu Gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.128.2021  03 sierpnia 2021  odwołania skróconego czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.129.2021 04 sierpnia 2021  określenia terminów oraz podstawowych parametrów przyjętych doprac nad projektem uchwały budżetowej na 2022 rok  Zarządzenie
0050.130.2021      
0050.131.2021 11 sierpnia 2021  powołania Komisji oceniającej wniosek o udzielenie pożyczki Zarządzenie
0050.132.2021 12 sierpnia 2021     powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciel ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego     Zarządzenie
0050.133.2021 18 sierpnia 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspracie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.134.2021 24 sierpnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo ul. Bławatna, gm. Barczewo" Zarządzenie
0050.135.2021 24 sierpnia 2021 zatrudnienia na zastępstwo w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Żłobka Miejskiego w Barczewie Zarządzenie
0050.136.2021 24 sierpnia 2021 częściwoego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.136a.2021 30 sierpnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo ul. Klonowa"  gmina Barczewo Zarządzenie
0050.136b.2021 30 sierpnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie" gmina Barczewo Zarządzenie
0050.137.2021 31 sierpnia 2021 przeprowadznia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Barczewo w sprawie zaktualizowanego dokuemntu Strategia Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2021-2027 Zarządzenie
0050.138.2021 31 sierpnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny, gm. Barczewo" Zarządzenie
0050.139.2021 31 sierpnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo, gm. Barczewo" Zarządzenie
0050.140.2021 02 września 2021 określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w gminie Barczewo Zarządzenie
0050.141.2021 31 sierpnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramsowo"  Zarządzenie
0050.142.2021 03 września 2021 zamiaru nabycia nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.143.2021 03 września 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące  Zarządzanie
0050.144.2021  06 września 2021  powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny"  Zarządzenie
0050.145.2021  09 września 2021  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.146.2021  10 września 2021  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.147.2021  10 września 2021  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.148.2021  10 września 2021  powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie nagród pienieżnych i wyróżnień sportowcom, trenerom oraz osobom wyróżniającymsię osiągnięciami w działalności sportowej  Zarządzenie
0050.149.2021  17 września 2021  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.150.2021 17 września 2021 powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.151.2021 20 września 2021 zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia ponownego wyborusołtysa Sołectwa Kaplityny Zarządzenie
0050.152.2021 22 września 2021  zmiany zarządzenia nr 0050.57.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określienia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2021  Zarządzenie
0050.153.2021 29 września 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewoko gm. Barczewo" w zakresie wykonania projektowanej szafki oświetleniowej "SO" z zegarem astronomicznym, 3-obwodowa typu SOU-3   Zarządzenie
0050.154.2021 24 września 2021 zmiany w planach wydatków budżeu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.155.2021 6 października 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.156.2021 7 października 2021  zmiany w planach wydatków bużetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.157.2021      
0050.158.2021 11 października 2021 przekazania Sołectwu Tumiany składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.159.2021 11 października 2021 przekazania Sołectwu Kromerowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.160.2021 11 października 2021 przekazania Sołectwu Szynowo składników mienia komunalnego do korzystania Zarządzenie
0050.161.2021 11 października 2021  oddania w użyczenie pomieszczeń magazynowych w budynku przy ulicy Mickiewicza 33 w Barczewie  Zarządzenie
0050.162.2021 11 października 2021 przeprowadzenia konsultacji społecznych zmieszkańcami wsi Dąbrówka Mała w sprawie zmiany w wykazie w systemie TERYT nazwy miejscowości Dąbrówka Mała (0469990) cześć na nazwę miejscowości Dąbrówka Mała wieś  Zarządzenie
0050.163.2021 13 października 2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 3 przy ulicy Armii Krajowej w Barczewie Zarządzenie
0050.164.2021 15 października 2021 ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Barczewo oraz będących w jejsamoistnym posiadaniu Zarządzenie
0050.165.2021 15 października 2021 określenia bazowej stawki czynszu za najem nieruchomości użytkowych Zarządzenie
0050.166.2021  20 października 2021 oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barczewo na rzecz organizacji pozarządowej  Zarządzenie
0050.167.2021  25 października 2021   powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.168.2021 27 października 2021  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na terenach wiejskich gminy Barczewo  Zarządzenia
0050.169.2021 27 października 2021  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych na terenach wiejskich gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.170.2021 28 października 2021 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn: "Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego etap I - infrastruktura rekreacyjna i ciągi komunikacyjne - Zadanie nr 1 - Rewitalizacja zdegradowanego boiska lekkoatletycznego przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie" Zarządzenie
0050.171.2021 28 października 2021 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Montaż instalacji odgromowej wraz z modernizacją budynku Ratusza i kamieniczki Zarządzenie
0050.172.2021 29 października 2021  zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.173.2021  29 października 2021  okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Zarządzenie
0050.174.2021 29 października 2021 zmiany Zarządzenia nr 0050.57.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określienia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2021  Zarządzenie
0050.175.2021 29 października 2021  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 25 grudnia 2021r.  Zarządzenie
0050.176.2021 03 listopada 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Przebudowa boiska w Ramsowie, działka nr 123/1 obręb Ramsowo gm. Barczewo"  Zarządzenie
0050.177.2021  10 listopada 2021 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032  Zarządzenie
0050.178.2021 10 listopada 2021 projektu budżetu Gminy Barczewo na 2022 rok  Zarządzenie
0050.179.2021 15 listopada 2021 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.180.2021 15 listopada 2021  zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.181.2021 15 listopada 2021  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 miasta Barczewa  Zarządzenie
0050.182.2021 15 listopada 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wipsowo, gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.183.2021 15 listopada 2021  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.184.2021 16 listopada 2021  powołania Komisji Przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału i podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert  Zarządzenie
0050.185.2021 16 listopada 2021 włączenia do gminnej ewidencji zabytków archeologicznych karty ewidencyjnej zabytku archeologicznego lądowego  Zarządzenie
0050.186.2021 16 listopada 2021 oddania do bezpłatnego użytkowania na rzecz CKB w Barczewie  Zarządzenie
0050.187.2021  22 listopada 2021 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego  Zarządzenie
0050.188.2021 24 listopada 2021 wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy ofinansach publicznych  Zarządzenie
0050.189.2021      
0050.190.2021 24 listopada 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplityny  Zarządzenie
0050.191.2021 24 listopada 2021 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.192.2021 25 listopada 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące   Zarządzenie
0050.193.2021 26 listopada 2021 powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.194.2021 30 listopada 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.195.2021 30 listopada 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudpowanej,położonej w obrębie Łęgajny  Zarządzenie
0050.196.2021 03 grudnia 2021 częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.197.2021 08 grudnia 2021  zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2021 rok  Zarządzenie
0050.198.2021  09 grudnia 2021 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.199.2021 09 grudnia 2021 zbycia nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Barczewo  Zarządzenie
0050.200.2021 09 grudnia 2021 zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.201.2021 20 grudnia 2021 powołania Komisji do odbioru zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewo ul. Prosta"  Zarządzenie
0050.202.2021 20 grudnia 2021  powołanie Komjsi do dobioru zadania pn.: "Opracowanie projektu budowy doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego i ul. Harcerskiej oraz ul. Wojska Polskiego i Osiedle Słoneczne w Barczewie"  Zarządzenie
0050.203.2021 20 grudnia 2021 ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Barczewo Zarządzenia
0050.204.2021 23 grudnia 2021  ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie  Zarządzenie
0050.205.2021 29 grudnia 2021 ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian z dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2022 roku Zarządzenie
0050.206.2021      
0050.207.2021 30 grudnia 2021 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przecidziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Zarządzenie
0050.208.2021 31 grudnia 2021 ustalenia planu finasowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Zarządzenie

Załącznik 1

0050.209.2021 31 grudnia 2021 podziału planów dochodów i wydatków budżetu gminy Barczewo na 2022 na jednostki realizujące

Zarządzenie

Zalącznik 1

Załącznik 2