REJESTR ZARZĄDZEŃ 2021 ROK

Numer zarządzenia 

Z dnia:

W sprawie:

Zał?czniki

0050.1.2021

04 stycznia 2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

 Zarządzenie

0050.2.2021

04 stycznia 2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

 Zarządzenie

0050.3.2021

04 stycznia 2021 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

 Zarządzenia

0050.4.2021

04 stycznia 2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Barczewo w 2021 roku 

Zarządzenie

0050.5.2021 04 stycznia 2021 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartośc nie przekracza kwoty 130.000,00zł

Zarządzenie

Regulamin, załącznik

0050.6.2021 18 stycznia 2021 cześciowego rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe Zarządzenie
0050.7.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.8.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.2.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.9.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.3.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.10.2021 18 stycznia 2021 zmiany Zarządzenia Burmistrza Barczewa nr 0050.4.2021 z dnia 04 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.11.2021 19 stycznia 2021 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie Zarządzenie
0050.12.2021 20 stycznia 2021 cześciowego rozdysponowania rezerwy ogólnej Zarządzenie
0050.13.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wójtowo, gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.14.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.15.2021 21 stycznia 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.16.2021 21 stycznia 2021  sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo   Zarządzenie
0050.17.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Barczewo wraz z udziałem w gruncie  Zarządzenie
0050.18.2021 21 stycznia 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.19.2021 21 stycznia 2021 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.20.2021 25 stycznia 2021  powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku  Zarządzenie
0050.21.2021 26 stycznia 2021 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo na rok szkolny 2021/2022 Zarządzenie
0050.22.2021 26 stycznia 2021 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającymna rok szkolnyc 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo Zarządzenie
0050.23.2021 27 stycznia 2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegi Gminy Barczewo w 2021r. Zarządzenie
0050.24.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.25.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.26.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.27.2021 27 stycznia 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.28.2021 27 stycznia 2021 organizacji transportu (dowozu) osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 na terenie gminy Barczewo Zarządzenie
0050.29.2021 28 stycznia 2021 określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Barczewo  Zarządzenie
0050.30.2021 28 stycznia 2021 sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 14 przy ulicy Wojska Poslkiego w Barczewie  Zarządzenie
0050.31.2021 29 stycznia 2021 ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021, stastycznej licznby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Barczewo Zarządzenie
0050.32.2021 01 lutego 2021 powołania Komisji do dobioru częściowego zadania pn.: Odwodnienie ul. Słowackiego, Wojska Polskiego 26 oraz wymiana Zarządzenie
 0050.33.2021 03 lutego 2021 zmieniające zarządzenie nr OR.120.2.2020 Burmistrza Barczewa z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Barczewo  Zarządzenie
0050.34.2021  04 lutego 2021 zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przecuiwdziałania COVID - 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.35.2021 09 lutego 2021 wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Barczewie Regulaminu pracy Komisji przetargowych oraz osób wykonujących w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz zasad realizacji udzielonych zamówień Zarządzenie
0050.36.2021 11 lutego 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.37.2021  16 lutego 2021 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.38.2021 18 lutego 2021 zmiany Zarządzenia nr 0050.31.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości  Zarządzenie
0050.39.2021 22 lutego 2021 powołania Komisji Konkursowej Zarządzenie
0050.40.2021 26 lutego 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.41.2021 26 lutego 2021 nabycia nieruchomości do gminnego zasobu Zarządzenie
0050.42.2021 01 marca 2021 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Barczewie Zarządzanie
0050.43.2021  05 marca 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.44.2021 11 marca 2021 włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych Zarządzenie
0050.45.2021 15 marca 2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 19B przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie   Zarządzenie
0050.46.2021 15 marca 2021 sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 30 we wsiRamsowo Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.47.2021 15 marca 2021 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Wipsowo Gmina Barczewo  Zarządzenie
0050.48.2021  15 marca 2021 powołania Komisji Konkursowej  Zarządzenie
0050.49.2021 16 marca 2021 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barczewo za 2020 rok

 Zarządzenie

Załącznik 8 i 9

Informacja o stanie mienia komunalnego

0050.50.2021 16 marca 2021 przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2020 rok  Załącznik
0050.51.2021 18 marca 2021 sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej użytkownika wieczystego   Załącznik
0050.52.2021 19 marca 2021 oddania nieruchomości w użyczenie  Załącznik
0050.53.2021 22 marca 2021 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Barczewa  Załącznik
0050.54.2021 22 marca 2021 sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 3 przy ulicy Armii Krajowej w Barczewie Załącznik
0050.55.2021 26 marca 2021  zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.56.2021 26 marca 2021 planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dochody i wydatki bieżące Zarządzenie
0050.57.2021 30 marca 2021 określienia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Barczewo na rok 2021 Zarządzenie
0050.58.2021 31 marca 2021 włączenia do gminnej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych  Zarządzenie
0050.59.2021 31 marca 2021 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Gminy Barczewo w 2021 roku  Zarządzenie
0050.60.2021 31 marca 2021 przedstawienia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  Zarządzenie
0050.61.2021 01 kwietnia 2021 powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: "Odwodnienia ul. Słowackiego, Wojska Polskiego 26 oraz wymiana nawierzchni drogowej za blokiem Wojska Polskiego 18 w Barczewie"  Zarządzenie
0050.62.2021 07 kwietnia 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.63.2021 12 kwietnia 2021 przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Barczewa w sprawie nadania nazwy mostowi znajdującemu się w śladzie ulicy Mostowej w Barczewie nad rzeką Pisą.  Zarządzenie
0050.64.2021 12 kwietnia 2021 zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok Zarządzenie
0050.65.2021 14 kwietnia 2021  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych wplacówkach oświatwoych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Barczewo    Zarządzenie
0050.66.2021 13 kwietnia 2021 sprzedaży drewna pozyskanego do wycinki z drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Barczewo Zarządzenie
0050.67.2021 15 kwietnia 2021  wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i prowadzących działalność na terenie Gminy Barczewo na rzecz jej mieszkańców.  Zarządzenie
0050.68.2021 16 kwietnia 2021 przedstawienia sprawozdania finansowego gminy Barczewo za 2020 rok

 Zarządzenie

bilans

0050.69.2021  16 kwietnia 2021  ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie w zamian za dzień świąteczny przypadający 01 maja 2021 roku  Zarządzenie