1)      Otwarcie obrad sesji;

2)      Stwierdzenie prawomocności obrad;

3)      Przyjęcie porządku obrad;

4)      Przyjęcie protokołu z obrad XXIX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

5)      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie;

6)      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenie „Ocean“ w dniu
17 grudnia 2020 roku;

7)      Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Klub Konfederacja Barczewo w dniu
30 grunia 2020 roku;

8)      Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie;

9)      Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształecenie nauczycieli
w budżecie Gminy Barczewo w 2021 roku;

10)  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barczewo na 2021 rok;

11)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.  w Barczewie na lata 2021-2027 na terenie Gminy Barczewo;

12)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;

13)  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łęgajny w latach 2021-2025“

14)  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Warmińsko-Mazurskiemu;

15)  Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Barczewa;

16)  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata
2021-2031;

17)  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok;

18)  Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady Miejskiej;

19)  Interpelacje i zapytania Radnych – forma pisemna;

20)  Przedstawienie raportu z realizacji celów „Startegii Rozwoju Gminy Barczewo na lata 2015-2025“ za rok 2020;

21)  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

22)  Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Barczewo za rok 2020;

23)  Sprawy różne i wolne wnioski;

24)  Zamknięcie obrad XXX/2021 sesji Rady Miejskiej w Barczewie. 

 

Imienny wykaz głosowania w załączeniu

 

Link do transmisji z obrad sesji - https://www.youtube.com/watch?v=xrUu5gmCFPE