PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SAMORZĄDU

 

 

1.             Rozdział VII Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r, Nr 78, poz.483),

2.             Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),

3.             Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990r, Nr 34, poz. 198 z późn.zm.),

4.             Statut Gminy Barczewo stanowiący załącznik do uchwały nr III/19/02 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barczewo,

5.             Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Załącznik do Zarządzenia  Nr 9)09 Burmistrza Barczewa z dnia 10 kwietnia 2009r.