Uchwała nr RIO.VIII-0120-8/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barczewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2018r.

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do użyczenia, obr.3 miasta Barczewa, dz. 179/1 i 180/5

Czytaj dalej

INFORMACJA - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie - w związku z realizacją w 2018 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, znak: WOOŚ.4210.2.2017.JC.29 informujące o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegjącego na przebudowie drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16.

Czytaj dalej

Informacja o współfinansowaniu zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo w roku 2017

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy w dniu 11 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. Wójtowo, dz. 110/49)

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. Lamkówko, dz. 78)

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji ds. Gospodarczych i Mieszkaniowych w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Barczewie.

Czytaj dalej
2017-12-13 11:42:26

ZAWIADOMIENIE - W dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. transportu publicznego.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na ,,Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Barczewie w 2018 r.''

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE- Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Czytaj dalej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2018 roku''

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 15 grudnia 2017 roku, o godz. 9.00 rozpoczynające się wizją lokalną na ul. Targowej w Barczewie. O godz. 10.00 obrady Komisji przeniesione zostaną do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej

Z A P R O S Z E N I E Dnia 19 grudnia 2017r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XLVII/2017 sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad w załączeniu

Czytaj dalej

P R O T O K Ó Ł nr XLV/2017 z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24 października 2017r.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Barczewa, znak: BIOŚ.6220.27.2017 z dnia 4.12.2017 informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze złoża kruszywa naturalnego KRONOWO XI na terenie działek o numerach ewidencyjnych 86/2 i 86/3 w miejscowości Kronowo, gmina Barczewo

Czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak:WOOŚ.4210.2.2017. JC.24 informującego o zwróceniu się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o wydanie opinii i wskazanie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449 do m. Barczewko DK 16

Czytaj dalej
2017-11-27 14:59:25

Dotyczy wyboru oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w ramach inwestycji pn.: "Budowa placu zabaw przy ul Miłej w Barczewie- budżet obywatelski"

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Na podstawie Uchwały nr LIV(412)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z 30 sierpnia 2010 r, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Barczewo, zwołuję na dzień 1 grudnia 2017 r. na g. 9.00 Komisję finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie, z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady, Burmistrza Barczewa oraz Skarbnik. Komisja odbędzie się w sali sesyjnej barczewskiego urzędu. Przedmiotem obrad komisji będzie wydanie opinii o projekcie budżetu na 2018 r. i WPF.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 listopada 2017 r., znak: WOOŚ.4210.2.2017.JC.18 informującego o przedłożonym raporcie ooś i wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewko DK 16

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy w dniu 28 listopada, godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - ZMIANA TERMINU Posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbędzie się w dniu 28 listopada 2017r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE- Posiedzenie Komisji Regulaminowej 28 listopada 2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro)

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (obr. Lamkowo, dz. 208/1)

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.47/44 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY "Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Gminę Barczewo"

Czytaj dalej
2017-11-10 07:10:51

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.193.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

Czytaj dalej

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.192.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 listopada 2017 r, znak: OŚ-PŚ.7322.4.8.2017 informujące o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczacej udzielenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów i przepustów), prowadzenie przez Kanał Elżbieta obiektów mostowych, gazociągu, kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego i sieci teletechnicznej, prowadzenie przez rzekę Pisę kanału technologicznego oraz wprowadzenie do wód i do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn Biskupiec, Odcinek A:Olsztyn (węzeł Wójtowo)-Barczewo i wskazaniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 5 grudnia 2017 r.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Barczewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrebie Nikielkowo, gmina Barczewo

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz. 75/77 obr. 2 miasta Barczewa od 09.11.2017

Czytaj dalej

Wykaz - oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu związanego z lokalem mieszkalnym Armii Krajowej 2/4 w Barczewie od 09.11.2017

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy obr.Bartołty Wielkie, Wójtowo Gmina Barczewo od 09.11.2017

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy obr.1,2,3 m. Barczewa od 09.11.2017

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaz lokalu mieszkalnego ul. Kopernika 5/4 w Barczewie od 09.11.2017

Czytaj dalej
2017-11-03 08:15:04

Budowa kanału technologicznego w pasie drogowym

Czytaj dalej

Protokół z posiedzenia Komisji Regulaminowej w dniu 24.10.2017r.

Czytaj dalej

Wyłożenie do publicznego wglądu projekti studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barczewo

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

obwieszczenie Burmistrza Barczewa o wydaniu decyzji umarzającej w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego w obrebie Wipsowo

Czytaj dalej

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie - I etap".

Czytaj dalej

Informacja o wyborze oferty - monitoring

Czytaj dalej

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.187.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

Czytaj dalej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. obsługi interesanta i korespondencji

Czytaj dalej
2017-10-27 14:22:40

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.182.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

Czytaj dalej

BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko pracy stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Czytaj dalej

BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko pracy stanowisko urzędnicze : inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy pod boksy śmietnikowe obr. 2 m.Barczewa od 26.10.2017

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy pod garaże obr.1,2,3 od 26.10.2017

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

,,Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N"

Czytaj dalej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

Czytaj dalej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Czytaj dalej
2017-10-19 14:56:57

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 października 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Regulaminowej w dniu 24 października 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Porządek obrad: 1. otwarcie posiedzenia 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 3. zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XLV/2017 sesji Rady Miejskiej 4. sprawy różne

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 23 października 2017 o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Komisja obradować będzie nad rozpatrzeniem skargi wniesionej przez Wspólnoty Mieszkaniowe Nadrzeczna 2, Zielona 4 i 6 oraz Warmińska 39 i 41 w Barczewie na działalność Burmistrza Miasta Gminy Barczewo.

Czytaj dalej

Zawiadomienie - Dnia 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Barczewie, odbędzie się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w gminie Barczewo. Szczegóły w załączeniu.

Czytaj dalej

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie - I etap. Znak sprawy: BIOŚ.271.20.2017

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą " Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach prowadzonych przez Gminę Barczewo" Szczegóły w załączeniu.

Czytaj dalej

Pakiet sprawozdań RB za III kwartał 2017 rok.

Czytaj dalej

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE- Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 października 2017 roku, o godz. 09.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Cel posiedzenia - opiniowanie projektów uchwał na XLV/2017 sesję Rady Miejskiej w Barczewie.

Czytaj dalej
2017-10-16 11:21:06

Rejestr umów VIII - IX 2017 rok.

Czytaj dalej

Budowa drogi gminnej Wójtowo - Nikielkowo - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na przebudowę chodników na ul. Traugutta w Barczewie - I etap BIOŚ.271.17.2017

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap"

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pod nazwą : Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie. Szczegóły w zalączeniu.

Czytaj dalej

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie w roku 2018

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy pod uprawy rolne Radosty dz. 143 od 12.10.2017

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy obr.1 i 3 m.Barczewa od 12.10.2017

Czytaj dalej
2017-10-10 14:58:02

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.168.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 10 października 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

Ogłoszenie dot. odbioru odpadów Wipsowo kolonia

Czytaj dalej

Budowa drogi gminnej Wójtowo - Nikielkowo - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 21.09.2017r.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie - 12 października 2017r. o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Czytaj dalej

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 29.08.2017r.

Czytaj dalej

Zawiadomienie Burmistrza Barczewa o wszczęciu postępowania na wniosek złożony przez pana Massimo Carniel prokurenta zarządu spółki "ECO-TER" Sp. z o.o. ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce piasku ze złoża kruszywa naturalnego KRONOWO XI zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 86/2 i 86/3 obręb Kronowo , gmina Barczewo

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy w dniu 12 października o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Cel posiedzenia - wnioski budżetowe na rok 2018.

Czytaj dalej
2017-09-25 08:43:38

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia wspólnego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Barczewie Temat spotkania: 1. Rozpatrzenie odwołania Ochotniczej Straży Pożarnej od decyzji Komisji zatwierdzającej wnioski do budżetu obywatelskiego.

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

Budowa drogi gminnej Wójtowo - Nikielkowo - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

II MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ/ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT w postępowaniu BIOŚ.271.14.2017 na Budowę drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko pracy stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. inwestycji.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Regulaminowej 26 września 2017r. o godz. 10 : 15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro)

Czytaj dalej

"Modernizacja pomieszczeń remizy OSP w Barczewie" przy ul. Olsztyńskiej 5 , 11-010 Barczewo - zapytanie ofertowe BIOŚ.271.53.2017.JS

Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BARCZEWA o wydaniu decyzji celu publicznego polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej sN 15kV na terenie gmin- Olsztyn, Dywity i Barczewo

Czytaj dalej

Przetarg dzierżawa gruntu na usługi gastronomiczne cz.dz.330 obr.3 m.Barczewa ul. Armii Krajowej w Barczewie

Czytaj dalej

BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy stanowisko urzędnicze młodszy referent ds.turystyki

Czytaj dalej
2017-09-15 09:50:17

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: "Zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce związanej z historią Barczewa".

Czytaj dalej

Z A P R O S Z E N I E Dnia 26 września 2017r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XLIV/2017 sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy obr.1 i 3 miasta Barczewa od 14.09.2017

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Komisja obradować będzie nad rozpatrzeniem skargi wniesionej przez Wspólnoty Mieszkaniowe Nadrzeczna 2, Zielona 4 i 6 oraz Warmińska 39 i 41 w Barczewie na działalność Burmistrza Miasta Gminy Barczewo.

Czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP"

Czytaj dalej

Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym dz. 48/2 Tumiany

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.196/33 obr.3 m.Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz sprzedaż nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną dz. 145 obr. 1 miasta Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz. 47/49 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej
2017-09-12 13:49:53

INFORMACJA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie - w związku z realizacją w 2017 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii informuje o dodatkowej możliwości składania wniosków na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

Czytaj dalej

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarczej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Barczewie, które odbędzie się we czwaltek 14 września 2017 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miej skiego w Barczewie.

Czytaj dalej

Z A W I A D O M I E N I E Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2017 r o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady: Komisji Regulaminowej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sport, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy w dniu 19 września 2017 roku o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej

Przebudowa ul. E. Orzeszkowej w Barczewie - III etap (IV)

Czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. E. Orzeszkowej w Barczewie - III etap (III).

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottgera w Barczewie

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Barczewie w dniu 14 września 2017 roku o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Czytaj dalej

Aktualności

Czytaj dalej

2017-09-06 14:26:43

Informacja Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurska z dnia 5 września 2017 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.10.2017 o wydaniu przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego decyzji z dnia 05.09.2017 r. znak: OŚ-PŚ.7322.1.10.2017 w sprawie zmiany decyzji z dnia 02.11.2016 r., znak: OŚ-PŚ.7322.1.12.2016 udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostów na rzekach: Wipsówka, Dadaj i dymer oraz wykonanie i przebudowę przepustów na rowach melioracyjnych, w ramach planowanej inwestycji pn.:"Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn-Biskupiec, odcinek B:Barczewo-Biskupiec", na terenie gmin Biskupiec, Barczewo

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap".

Czytaj dalej

Wykaz Sołtysów

Czytaj dalej

Budowa drogi gminnej Wójtowo - Nikielkowo - rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353Poznań - Skandawa w ciągu drogi gminnej nr 164004N

Czytaj dalej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.136.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 1 września 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

Protokół z posiedzenia Komisji Regulaminowej w dniu 29.08.2017r.

Czytaj dalej

Aktualności

Czytaj dalej

Uchwała Nr XLIII(304)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Czytaj dalej
 
2017-09-01 08:46:02

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

Czytaj dalej

Uchwała Nr XLIII(304)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Barczewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Czytaj dalej

Wyjaśnienia do treści SIWZ/ Modyfikacja treści SIWZ/ Przesunięcie terminu składania ofert w przetargu pn. "Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach - I etap"

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy obr.2,3 m.Barczewa od 31.08.2017

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.47/50 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.47/46 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz.50/43 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.47/48 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.47/42 obr.2 m.Barczewa

Czytaj dalej

Wykaz - sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu dz.3/134 obr.3 m.Barczewa

Czytaj dalej
2017-08-23 10:26:50

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.124.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

Z A R Z A D Z E N I E NR 0050.123.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017 rok.

Czytaj dalej

Uzupełnienie dokumentacji - Przetarg nieograniczony na budowę drogi ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottgera w Barczewie

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 0050.124.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 0050.123.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany w planach wydatków budżetu gminy Barczewo na 2017 rok

Czytaj dalej

REJESTR ZARZĄDZEŃ 2017 ROK

Czytaj dalej

Rejestr umów maj - lipiec 2017 rok

Czytaj dalej

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.110.2017 Burmistrza Barczewa z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026

Czytaj dalej

Wyjaśnienia nr 1 oraz modyfikacja treści zapytania ofertowego na "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP"

Czytaj dalej

Z A P R O S Z E N I E Dnia 29 sierpnia 2017r o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (II piętro), odbędą sie obrady XLIII/2017 sesji Rady Miejskiej. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej
2017-07-28 08:58:49

Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo

Czytaj dalej

Protokół z posiedzenia Komisji Regulaminowej w dniu 26.06.2017r.

Czytaj dalej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

Czytaj dalej

2017-07-26 13:48:06

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Barczewie (Kadencja 2014-2018)

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na budowę urządzenia zabawowego na Jarzębinowym placu rekreacji i sportu, przy ul. Targowej w Barczewie w ramach inwestycji pn.: "Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul. Targowej w Barczewie - II etap - budżet obywatelski".

Czytaj dalej

Wykaz telefonów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Barczewie

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Barczewie

Czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Barzcewa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w obrebie Ramsowo

Czytaj dalej
 
2017-07-25 08:16:45

Oświadczenie majątkowe Burmistrza oraz Kierowników za 2016 rok

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie części cmentara komunalnego w Barczewie.

Czytaj dalej

PROTOKÓŁ nr XLI/2017 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2017 roku

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 25 lipca 2017 roku o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Mieejskiego w Barczewie. Porządek obrad w załączeniu.

Czytaj dalej

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Barczewo za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

Czytaj dalej

Utrudnienia w ruchu w Barczewie !!!

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Regulaminiowej w dniu 25 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie. Porządek obrad: 1.Otwarcie posiedzenia 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 3.Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie XLII/2017 sesji Rady Miejskiej 4.Sprawy różne

Czytaj dalej

Pakiet sprawozdań z wykonania budżetu za II kwartał 2017

Czytaj dalej

UTRUDNIENIA W RUCHU ! Budowa drogi Wójtowo- Nikielkowo

Czytaj dalej

Wykaz - grunty wyznaczone do dzierżawy na cele rolne Jedzbark,Radosty

Czytaj dalej