TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 83 46, 89 514 85 89

 
 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO ZAKRES SPRAW NR WEW. NR POKOJU
Andrzej Maciejewski Burmistrz Barczewa   19A
Piotr Mostek Zastępca Burmistrza   19B

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Przewodniczaca Rady Miejskiej
ola.ciechanowicz-osiecka@barczewo.pl tel. 601 554 484
   
Halina Bronka

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

halina.bronka@barczewo.pl, tel. 512 337 070

   
Grzegorz Matłoka

Wiceprzewodniczący Rady

grzegorz.matloka@barczewo.pl, tel. 604 479 143

   
Dorota Kondratowicz Skarbnik Miasta 41 17A
Paulina Zalewska-Wójcik Sekretarz Miasta 13 13
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (wew. 10)
Katarzyna Białecka Kierownik Wydziału - obsługa Rady Miejskiej
- sprawy organizacyjne
14 19
Katarzyna Żbikowska (zastępstwo) Referent - obsługa centrali telefonicznej
- biuro obsługi interesanta
19 1
Mateusz Atałap Informatyk - obsługa informatyczna urzędu 18 1
Zofia Kaczor Podinspektor ds. administracyjno-gospodarczych
i obsługi sekretariatu
- obsługa sekretariatu Burmistrza
- sprawy administracyjno-gospodarcze
17 19
Katarzyna Jabłońska  Pomoc administracyjna  - obsługa centrali telefonicznej
- biuro obsługi interesanta
19 1
WYDZIAŁ FINANSOWY (wew. 40)
Dorota Kondratowicz Skarbnik Miasta   41 17A
Elżbieta Skrzeszewska Zastępca Skarbnika - księgowość budżetowa 42 17
Lidia Ziemnicka Inspektor - księgowość podatkowa i budżetowa 45 15
Katarzyna Kozak Inspektor - księgowość podatkowa 43 18
Iwona Mazurek Starszy Specjalista ds. wymiaru podatków - wymiar podatków
(rolny, od nieruchomosci - teren wiejski)
49 16
Joanna Andruczyk Specjalista ds. płac - płace
- środki trwałe
37 14
Katarzyna Bojar Starszy Inspektor - wymiar podatków (od nieruchomosci - teren miasta)
- wymiar podatku od środków transportowych
48 16
Katarzyna Kowalewska Podinspektor - wymiar podatków i opłat 49 16
Joanna Czadek Inspektor - księgowość budżetowa 47 14
Karolina Zalewska Inspektor

- księgowość budżetowa, księgowość podatkowa

44 15
Ewa Pucyk Inspektor - gospodarka odpadami 46 18
Izabela Pieczychlebek Podinspektor - księgowość budżetowa 42 17
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTCJI (wew. 20)
Iwona Nobert - Ćwiek Kierownik Wydziału - planowane przestrzenne, wypisy
i wyrysy z planów zagospodarowania
przestrzennego gminy
23 10
Janusz Sturlis Inspektor - inwestycje komunalne 27 11
Tomasz Michałowski  Inspektor - inwestycje komunalne 27 11
Edyta Olszewska  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - zamówienia publiczne 22 8
Wiesław Czapiewski Specjalista ds. utrzymania dróg - utrzymanie ulic, dróg, placów, mostów
- oświetlenie uliczne
21 9
Danuta Żuk Starszy inspektor - prowadzenie i odbiór inwestycji:
- remontów placów i ulic
- dróg oraz obiektów mostowych
24 9
Katarzyna Kozera Główny Specjalista pozyskiwanie środków zewnętrznych,
koordynacja i rozliczenie projektów.
77 6
Izabela Niezabitowska Inspektor poszukiwanie informacji o wszelkich projektach
i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy
unijnych na realizacje zadań gminy
79 6
Agnieszka Kądzielawa (zastępstwo) Podinspektor - warunki zabudowy, planowanie przestrzenne
- opiniowanie wstępnych projektów
podziałów nieruchomości
26 8
Joanna Kwapis Starszy Inspektor - warunki zabudowy, planowanie przestrzenne 26 8
Aleksandra Hodt  Starszy Inspektor - zamówienia publiczne  25 12
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI I ROLNICTWA (wew. 50)
 Wiesława Chwaluk Kierownik Wydziału

- Punkt Obsługi Przedsiębiorcy/obsługa inwestorów

- odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa
 

55 20A
Barbara Kalbarczyk Starszy Inspektor - podziały i rozgraniczenia nieruchomości- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
- nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku
i konopi włóknistych
52 21
Teresa Wróbel Inspektor - obrót nieruchomościami 53 20
Marcin Siepsiak Starszy Inspektor - obsługa inwestorów 54 20
Małgorzata Cichowicz Podinspektor - opłaty adiacenckie
- opłaty planistyczne
- przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
51 21
Barbara Przybylska

Starszy Inspektor

(694 074 867)

- dodatki mieszkaniowe
- dodatki energetyczne
- wnioski w sprawie przydziału lokali komunalnych i socjalnych 

59 22
Grażyna Gałęziewska Inspektor - dzierżawa gruntów,
-sprzedaż mieszkań komunalnych
58 22
STRAŻ MIEJSKA - 602 466 254
Grzegorz Szewczyk Komendant Straży Miejskiej   64 7
Grzegorz Dębek Strażnik   64 7
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Andrzej Lichocki Kierownik

- transport pasażerski

- melioracja wodna

81 3

Anna Kolczyńska - Szymczak

Inspektor

- ochrona środowiska

- gospodarka odpadami

84 5
Katarzyna Stasiewicz Inspektor

- fundusze sołeckie

- inicjowanie i koordynowanie działań mających na
celu rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy

85 4

Monika Słota

Inspektor

- gospodarka odpadami

 

83

5
Andrzej Fronczak Inspektor -zezwolenia na wycinkę drzew
- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni
86 4
Magdalena Taraś Inspektor

- ochrona środowiska

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

 

83 5
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Zbigniew Brzozowiec Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - obrona cywilna
- sprawy wojskowe
31 1
Justyna Wasilewska Inspektor OPIA - obsługa organizacji pozarządowych
- archiwum zakładowe
15 1
Damian Pająk Audytor wewnętrzny Audytor pracuje tylko w piątki   5
URZAD STANU CYWILNEGO - kamieniczka ul. Kopernika 10, 89 514 84 09
Beata Kaczmarczyk Kierownik - sprawy z zakresu stanu cywilnego 76 1A
Urszula Romanik Zastępca Kierownika - działalnosć gospodarcza
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
75 1
Katarzyna Gałązka Starszy inspektor - ewidencja ludności 34 5
Artur Słoń Inspektor - dowody osobiste 34 5
 
MIEJSKI ZESPÓŁ OSWIATY I ZDROWIA - kamieniczka ul. Kopernika 10
(jednostka organizacyjna Gminy z siedziba w Urzędzie Miejskim w Barczewie)
Barbara Szałaj-Borowiec Dyrektor   96 3
Hanna Łozowska-Kisielewska Główny księgowy   92 4
Andrzej Juszczyk Starszy specjalista - inwestycje, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Barczewo 95 2
Magdalena Brzezińska Starszy Inspektor - ksiegowość budżetowa 94 2
Katarzyna Wesołowska Podinspektor - kadry, zwrot kosztów młodocianych pracowników 94 2
Patrycja Radkiewicz Referent - płace 91 4
Anna Gnatowska Starszy Inspektor - płace 91 4
Agata Lamperska Podinspektor - księgowość 93 4
Marzena Fiedorowicz  Referent - sprawy organizacyjne, obowiązek nauki 94 2