Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejewski

tel: 89 514 83 03

e-mail: sekretariat@barczewo.pl

Andrzej Maciejewski | Cittaslow International

Zadania i kompetencje Burmistrza:

1)      kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,

2)      reprezentowanie Gminy na zewnątrz oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących Gminy,

3)      nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,

4)      podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpowodziowej, za wyjątkiem wydawania w tym zakresie przepisów porządkowych

5)      powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,

6)      kierowanie pracą Urzędu,

7)      wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

8)      przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

9)      udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,

10)  wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,

11)  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12)  wydawanie zarządzeń,

13)  podejmowanie decyzji dotyczących zarządu mieniem Gminy

14)  ogłaszanie budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania.