TELEFONY WEWNĘTRZNE W URZĘDZIE

CENTRALA TELEFONICZNA: 89 514 83 46, 89 514 85 89

 
 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO ZAKRES SPRAW NR WEW. NR POKOJU
Andrzej Maciejewski Burmistrz Barczewa   19A
Piotr Mostek Zastępca Burmistrza   19B

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Przewodniczaca Rady Miejskiej
ola.ciechanowicz-osiecka@barczewo.pl tel. 601 554 484
   
Halina Bronka

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

halina.bronka@barczewo.pl, tel. 512 337 070

   
Grzegorz Matłoka

Wiceprzewodniczący Rady

grzegorz.matloka@barczewo.pl, tel. 604 479 143

   
Monika Trusewicz  Skarbnik Miasta 41 17A
Paulina Zalewska-Wójcik Sekretarz Miasta 13 13
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (wew. 10)
Katarzyna Białecka Kierownik Wydziału - obsługa Rady Miejskiej
- sprawy organizacyjne
14 19
Mateusz Makiewicz Podinspektor

- obsługa organizacji pozarządowych

-współpraca z zagranicą
- archiwum zakładowe

- inicjowanie i koordynowanie działań mających na
celu rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy

15 1
Andrzej Lindemann Informatyk - obsługa informatyczna urzędu 82 32
Mateusz Atałap Informatyk - obsługa informatyczna urzędu 82 32
Katarzyna Biernacka Referent ds. administracyjno-gospodarczych
i obsługi sekretariatu
- obsługa sekretariatu Burmistrza
- sprawy administracyjno-gospodarcze
17 19
Katarzyna Jabłońska   Pomoc administracyjna  - obsługa centrali telefonicznej
- biuro obsługi interesanta
19 parter
Patrycja Romać Podinspektor - obsługa korespondencji
- biuro obsługi interesanta
15 1
WYDZIAŁ FINANSOWY (wew. 40)
Monika Trusewicz Skarbnik Miasta   41 17A
Elżbieta Skrzeszewska Zastępca Skarbnika - księgowość budżetowa 42 17
Lidia Ziemnicka Inspektor - księgowość podatkowa i budżetowa 45 15
Katarzyna Kozak Inspektor - księgowość podatkowa 43 18
Iwona Mazurek Starszy specjalista ds. wymiaru podatków - wymiar podatków
(rolny, od nieruchomosci - teren wiejski)
49 16
Joanna Andruczyk Starszy Specjalista ds. płac - płace
- środki trwałe
82 32
Katarzyna Bojar Starszy inspektor - wymiar podatków (od nieruchomosci - teren miasta)
- wymiar podatku od środków transportowych
48 16
Katarzyna Wysocka Inspektor

- wymiar podatków i opłat

- wymiar podatku od środków transportowych

49 16
Joanna Czadek Inspektor - księgowość budżetowa 47 14
Karolina Zalewska Starszy Inspektor

- księgowość budżetowa, księgowość podatkowa

44 15
Ewa Pucyk Starszy Inspektor - gospodarka odpadami 46 18
Izabela Pieczychlebek Podinspektor - księgowość budżetowa 42 17
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INWESTCJI (wew. 20)
Tomasz Michałowski Kierownik Wydziału - inwestycje komunalne 23 10
Katarzyna Kozera Zastępca Kierownika Wydziału - pozyskiwanie środków zewnętrznych,
koordynacja i rozliczenie projektów
21 6
Janusz Sturlis Inspektor - inwestycje komunalne 27 11
Edyta Olszewska  Specjalista ds. Zamówień Publicznych - zamówienia publiczne 22 12
Zofia Kaczor  Podinspektor

- fundusze sołeckie

- służebności na drogach wewnętrznych 

- utrzymanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich

-zajęcia pasa drogowego

- zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego

77 6
Grzegorz Wieczorek Główny specjalista ds. dróg

- nadzór nad budową i przebudową dróg gminnych,

- zezwolenia na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym i uzgadnianie zjazdów

24 9
Izabela Niezabitowska Inspektor poszukiwanie informacji o wszelkich projektach
i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy
unijnych na realizacje zadań gminy
79 9
Marta Malinowska Inspektor - zamówienia publiczne 25 12

Joanna Kwapis

Magdalena Tyborska

 

Starszy inspektor

Inspektor

 

- warunki zabudowy, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, planowanie przestrzenne, opiniowanie podziałów, gminna ewidencja zabytków,

- planowane przestrzenne, wypisy
i wyrysy z planów zagospodarowania
przestrzennego gminy

26 8
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY(wew. 50)
 Wiesława Chwaluk Kierownik Wydziału

- Punkt Obsługi Przedsiębiorcy/obsługa inwestorów

- odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa
 

55 20A
Barbara Kalbarczyk Starszy inspektor - podziały i rozgraniczenia nieruchomości- nadawanie numerów porządkowych nieruchomości 52 21
Teresa Wróbel Starszy inspektor - obrót nieruchomościami 53 20
Marcin Siepsiak Starszy Inspektor - obsługa inwestorów 54 20
Małgorzata Cichowicz Inspektor - opłaty adiacenckie
- opłaty planistyczne
- przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
51 22
Barbara Przybylska

Starszy inspektor

- wnioski w sprawie przydziału lokali komunalnych i socjalnych 

- działalność gospodarcza

59 22
Grażyna Gałęziewska Inspektor - dzierżawa gruntów,
-sprzedaż mieszkań komunalnych
58 21
STRAŻ MIEJSKA - 602 466 254
Grzegorz Szewczyk Komendant Straży Miejskiej   64 7
Grzegorz Dębek Starszy strażnik   64 7
Wydział Gospodarki Komunalnej, Transportu i Ochrony Środowiska 
Magdalena Taraś  Kierownik

- ochrona środowiska

- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

81 3

Anna Kolczyńska - Szymczak

Starszy Inspektor

- ochrona środowiska

- gospodarka odpadami

84 5

Monika Słota

Inspektor

- gospodarka odpadami

84

5
Andrzej Fronczak Inspektor

-zezwolenia na wycinkę drzew
- nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni

- nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę maku
i konopi włóknistych

86 4
Magdalena Pilwińska Podinspektor ds. ochrony środowiska

- gospodarka wodno-ściekowa

- melioracje wodne

83 5
Agnieszka Kostrupska Podinspektor ds. transportu transport publiczny 85 4
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Zbigniew Brzozowiec Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej - obrona cywilna
- sprawy wojskowe
31 2
Damian Pająk Audytor wewnętrzny / Inspektor Ochrony Danych Audytor pracuje w środy i piątki   5
URZĄD STANU CYWILNEGO - kamieniczka ul. Kopernika 10, 89 514 84 09
Beata Kaczmarczyk Kierownik - sprawy z zakresu stanu cywilnego 76 1A
Urszula Romanik Zastępca Kierownika - zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 1
Katarzyna Gałązka Starszy inspektor - ewidencja ludności 34 5
Artur Słoń Inspektor - dowody osobiste 34 5
 
MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY i ZDROWIA - kamieniczka ul. Kopernika 10
(jednostka organizacyjna Gminy z siedziba w Urzędzie Miejskim w Barczewie)
Barbara Szałaj Dyrektor   96 3
Anna Gładych Główny księgowy   92 4
Weronika Dzieciuch Księgowa - księgowość   92  4
Andrzej Juszczyk Starszy specjalista - inwestycje, zamówienia publiczne, dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Barczewo 95 2
Magdalena Brzezińska Starszy inspektor - ksiegowość budżetowa 94 2
Ewelina Kręciewska Podinspektor - kadry, zwrot kosztów młodocianych pracowników 94 2
Monika Baczewska-Smosarska Inspektor - płace 91 4
Anna Gnatowska Starszy specjalista - płace 91 4
Agata Lamperska Podinspektor - księgowość 93 4
Marzena Fiedorowicz  Podinspektor - sprawy organizacyjne, obowiązek nauki 94 2